دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب ایران و تاثیر آن بر تعاملات اقتصاد سیاسی ایران و عراق : مطالعه موردی طرح سامانه گرمسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

علی رضا کیانی؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ شهرام فتاحی