اعضای هیات تحریریه

 

 
 
 

سردبیر

فرهاد دانش نیا

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی

f.dnshnatrazi.ac.ir

h-index: 0000-0002-4264-490X  

اعضای هیات تحریریه

سید عبدالعلی قوام

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

s_a_ghavamathotmail.com

محمد علی فلاحی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه فردوسی

falahiatum.ac.ir

عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد داتشگاه تهران

mossalanejadatut.ac.ir

خلیل اله سردارنیا

علوم سیاسی استاد، دانشگاه شیراز

sardarniaatshirazu.ac.ir

حسین پوراحمدی

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

h-pourahmadiatsbu.ac.ir

کیومرث سهیلی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه رازی

ksohailiatrazi.ac.ir

جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران

jkaramiatut.ac.ir

قدرت احمدیان

روابط بین الملل استادیار دانشگاه رازی

gahmadianatrazi.ac.ir

علی اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

a.keivan.iratgmail.com

سهراب شهابی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

shahabissatyahoo.com

مدیر مسئول

فرهاد دانش نیا

راوبط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی

f.dnshnatrazi.ac.ir

مدیر داخلی

ثریا شریفی

کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی

s_sharifighorvehatyahoo.com
09031041962