اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

فرهاد دانش‌نیا

روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

soc.razi.ac.ir/~f.dnshn
f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

عبدالعلی قوام

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

ghavam.ir/dr_ghavam_cv
s_a_ghavamhotmail.com
https://orcid.org/00

h-index: 4  

فرشاد مؤمنی

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

f.momeniatu.ac.ir
0000-0002-9772-3971

محمدعلی فلاحی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فردوسی

falahi.profcms.um.ac.ir/
falahium.ac.ir
0000-0001-7442-4269

عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد داتشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir
0000-0002-0283-2762

حسین هرسیج

علوم سیاسی استاد دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/harsij
harsijase.ui.ac.ir

حسین پوراحمدی

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

h-pourahmadisbu.ac.ir
0000-0002-8210-529X

خلیل اله سردارنیا

علوم سیاسی استاد، دانشگاه شیراز

sardarniashirazu.ac.ir
0000-0003-2033-2312

اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

a.keivan.irgmail.com
0000-0001-7926-0558

کیومرث سهیلی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه رازی

ksohailirazi.ac.ir
0000-0002-2586-3131

جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران

jkaramiut.ac.ir
0000-0001-8815-7069

فرهاد دانش نیا

روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

soc.razi.ac.ir/~f.dnshn
f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

h-index: 2  

قدرت احمدیان

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی

gahmadianrazi.ac.ir

مدیر مسئول

فرهاد دانش نیا

راوبط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی

f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

کارشناس نشریه

ثریا شریفی

کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی

s.sharifirazi.ac.ir
09031041962
0000-0002-1097-8403