سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

بعد چاپ نشریه، دو نسخه از  نسیخه چاچی نشریه، برای نویسندگان محترم و نسخه ی الکترونیکی نشریه برای سایر مشترکین فصلنامه ارسال خواهد شد.