نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اقتصادی بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 279-301]
 • آزادی سیاسی بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 279-301]
 • آزادی شخصی بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 279-301]
 • آسیای مرکزی نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • آمریکا تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]

ا

 • ایالات متحدۀ آمریکا از هژمونی تا نظم بیسمارکی و توازن فراساحلی: استراتژی کلان آمریکا درقبال روسیۀ پس از جنگ سرد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 409-440]
 • ابتکار کمربند و راه ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 331-355]
 • اتحادیۀ اروپایی فرصت‌های انقلاب شیل برای مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای انرژی اتحادیۀ اروپایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 441-471]
 • ایران جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-74]
 • ایران ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-101]
 • ایران جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبة ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 123-150]
 • استراتژی سیاسی رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]
 • استقرار سیاسی استقرار سیاسی ایران و چالش‌های سیاستگذاری صنعتی کارآمد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 536-563]
 • اقتصاد ایران تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]
 • اقتصاد سیاسی تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهة 1990 به بعد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]
 • اقتصاد سیاسی پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 303-330]
 • اقتصادی ـ سیاسی اقتصاد سیاسی عربستان سعودی در دریای سرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 511-536]
 • اقتصاد سیاسی بین‌‌الملل ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 331-355]
 • اقتصاد سیاسی بین‌‌الملل ابتکار چندجانبه‌گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین‌المللی (2008-2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 383-408]
 • اقتصاد نهادی تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]
 • امنیت انرژی فرصت‌های انقلاب شیل برای مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای انرژی اتحادیۀ اروپایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 441-471]
 • انتقال تکنولوژی سیاست‏گذاری انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه و جایگاه دولت در آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 473-509]
 • انتقال تکنولوژی در سطح کلان سیاست‏گذاری انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه و جایگاه دولت در آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 473-509]
 • انتقال فناوری اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • انقلاب شیل فرصت‌های انقلاب شیل برای مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای انرژی اتحادیۀ اروپایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 441-471]
 • اهداف اقتصادی اقتصاد سیاسی عربستان سعودی در دریای سرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 511-536]
 • اهداف سیاسی اقتصاد سیاسی عربستان سعودی در دریای سرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 511-536]

ب

 • بانک‌داری الکترونیکی نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • بی‌ثباتی سیاسی تحلیل تطبیقی مؤلفه‌‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی‌های سیاسی در ادوار شش‌گانة حیات جمهوری اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 565-594]
 • برجام جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبة ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 123-150]
 • بهره‌وری تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]

پ

 • پیشرفت اقتصادی نقش «پیشرفت اقتصادی» در «جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی» از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-51]
 • پوپولیسم رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]

ت

 • تاچریسم پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 303-330]
 • تحریم جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبة ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 123-150]
 • تحلیل نهادی استقرار سیاسی ایران و چالش‌های سیاستگذاری صنعتی کارآمد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 536-563]
 • ترکیه نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • تضعیف طبقۀ متوسط رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]
 • تعادل نش. طبقه‌‌بندی JEL: 52F جست‌وجوی زمینه‌های اقتصادی صلح با استفاده از نظریۀ بازی‌ها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-207]
 • تورم و رکود رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]
 • توزیع قدرت استقرار سیاسی ایران و چالش‌های سیاستگذاری صنعتی کارآمد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 536-563]
 • توسعه جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-74]
 • توسعه بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 279-301]

ج

 • جامعه‌‌پذیری بین‌‌المللی جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-74]
 • جامعه‌شناسی تاریخی تحلیل تطبیقی مؤلفه‌‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی‌های سیاسی در ادوار شش‌گانة حیات جمهوری اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 565-594]
 • جنگ تجاری تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]
 • جنوب شرق آسیا ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • جهانی‌سازی نقش «پیشرفت اقتصادی» در «جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی» از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-51]
 • جهانی‌شدن تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهة 1990 به بعد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]

چ

 • چین اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • چین ابتکار چندجانبه‌گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین‌المللی (2008-2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 383-408]
 • چندجانبه‌‌گرایی مالی ابتکار چندجانبه‌گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین‌المللی (2008-2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 383-408]

ح

 • حمایت‌گرایی تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]

خ

 • خاورمیانه ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • خودکارسازی فرایندهای شغلی نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]

د

 • داده‌های ترکیبی. طبقه‌‌بندی JEL: O15 بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 279-301]
 • دریای سرخ اقتصاد سیاسی عربستان سعودی در دریای سرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 511-536]
 • درآمدهای نفتی تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]
 • دولت تحلیل تطبیقی مؤلفه‌‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی‌های سیاسی در ادوار شش‌گانة حیات جمهوری اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 565-594]
 • دولت احمدی‌‌نژاد رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]
 • دولت رانت‌خوار نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]
 • دونالد ترامپ تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]

ر

 • رانت تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]
 • رژیم‌‌های بین‌‌المللی اقتصادی ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 331-355]
 • روسیه از هژمونی تا نظم بیسمارکی و توازن فراساحلی: استراتژی کلان آمریکا درقبال روسیۀ پس از جنگ سرد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 409-440]
 • روش مقایسه‌ای تحلیل تطبیقی مؤلفه‌‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی‌های سیاسی در ادوار شش‌گانة حیات جمهوری اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 565-594]

ز

 • زنان تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهة 1990 به بعد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]

ژ

 • ژاپن تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهة 1990 به بعد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]
 • ژئواکونومی ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • ژئوپولتیک ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]

س

 • سیاست صنعتی استقرار سیاسی ایران و چالش‌های سیاستگذاری صنعتی کارآمد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 536-563]
 • سیاست صنعتی ایران استقرار سیاسی ایران و چالش‌های سیاستگذاری صنعتی کارآمد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 536-563]
 • سیاست‌گذاری اقتصادی رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]
 • سیاست‏گذاری انتقال تکنولوژی سیاست‏گذاری انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه و جایگاه دولت در آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 473-509]
 • سیاست‌های دولتی تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهة 1990 به بعد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]
 • سرمایه‌داری پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 303-330]
 • سرمایۀ ثابت نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • سرمایۀ متغیر نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]

ص

 • صلح جست‌وجوی زمینه‌های اقتصادی صلح با استفاده از نظریۀ بازی‌ها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-207]
 • صنعتی‌شدن دیررسیدگان اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]

ظ

 • ظرفیت توسعه نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]

ع

 • عراق جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبة ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 123-150]
 • عربستان ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-101]
 • عربستان سعودی اقتصاد سیاسی عربستان سعودی در دریای سرخ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 511-536]
 • عقلانیت سیاسی تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]
 • عملکرد اقتصادی نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]

غ

 • غرب آسیا ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 331-355]

ف

 • فرهنگ اسلامی نقش «پیشرفت اقتصادی» در «جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی» از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-51]

ق

 • قانون عام انباشت سرمایه نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • قدرت نمادین نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • قرآن نقش «پیشرفت اقتصادی» در «جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی» از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-51]

ک

 • کشورداری اقتصادی جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-74]
 • کینزیانیسم پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 303-330]

گ

 • گلوبالیسم تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]

ل

 • لیبرالیسم پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 303-330]

م

 • مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای فرصت‌های انقلاب شیل برای مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای انرژی اتحادیۀ اروپایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 441-471]
 • مدل انتقال تکنولوژی سیاست‏گذاری انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه و جایگاه دولت در آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 473-509]
 • مدل‌های رانت‌خواری نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]
 • مرکز و پیرامون اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • مزیت عقب‌ماندگی اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • معمای زندانی ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-101]
 • موازنۀ فراساحلی از هژمونی تا نظم بیسمارکی و توازن فراساحلی: استراتژی کلان آمریکا درقبال روسیۀ پس از جنگ سرد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 409-440]
 • مؤلفه‌‌های سیاسی و اقتصادی تحلیل تطبیقی مؤلفه‌‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی‌های سیاسی در ادوار شش‌گانة حیات جمهوری اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 565-594]

ن

 • ناسیونالیسم تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]
 • نخبگان سیاسی نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • نظریۀ بازی‌‌ها جست‌وجوی زمینه‌های اقتصادی صلح با استفاده از نظریۀ بازی‌ها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 181-207]
 • نظریۀ رژیم‌ها ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-101]
 • نظم بیسمارکی از هژمونی تا نظم بیسمارکی و توازن فراساحلی: استراتژی کلان آمریکا درقبال روسیۀ پس از جنگ سرد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 409-440]
 • نظم مالی ابتکار چندجانبه‌گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین‌المللی (2008-2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 383-408]
 • نظم منطقه‌‌ای ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • نظم هژمونیک از هژمونی تا نظم بیسمارکی و توازن فراساحلی: استراتژی کلان آمریکا درقبال روسیۀ پس از جنگ سرد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 409-440]
 • نفت ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-101]
 • نفت جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبة ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 123-150]
 • نفرین منابع نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]
 • نفرین منابع تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 629-654]
 • نمادها نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • نوردیک ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • نئولیبرالیسم پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 303-330]

و

 • وابستگی متقابل فرصت‌های انقلاب شیل برای مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای انرژی اتحادیۀ اروپایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 441-471]

ه

 • هدف‌مندی یارانه‌ها رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 595-627]
 • هژمونی لیبرال تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]
 • هم‌گرایی ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعدة بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 75-101]
 • هویت جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-74]

ی

 • یکجانبه‌گرایی تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 357-382]