سوبژکتیویته‌ شکننده در میانه‌ بازار و دولت (مطالعه‌ مردم‌نگارانه‌ سوبژکتیویته در بانه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر کاوشی در ماهیت سوبژکتیویته در فضای نئولیبرال ناموزون امروز در حیات اجتماعی مرزهای ایران و به‌طور خاص، شهر بانه است. بدین منظور در چارچوب روایتی مردم‌نگارانه در شهر بانه در مرز ایران – عراق به مواجهه فرهنگ محلی و بازار نئولیبرال جهانی پرداخته‌ایم. پرسش ما این است که مواجهه شهری مرزی بانه با فضای نئولیبرال اقتصاد ایران و فضای سیاسی دولت چگونه سوبژکتیویته را برساخت و مفصل‌بندی می‌کند؟ روش این مقاله ترکیبی از مردم‌نگاری و خودزندگی‌نامه‌نویسی است. روایت ما از مردم‌نگاری این مواجهه بیانگر آن است که در رابطه با چگونگی رویارویی با نئولیبرالیسم، الگویی عام در جهان و حتی در یک کشور خاص وجود ندارد و کاوش در این حوزه، کاوش در زمینه‌های خاص تجربه مورد نظر است، در فضای اجتماعی ناموزون ایران و در شهر بانه، سوبژکتیویته در میانه میدان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستی سرشار از مخمصه، اقبال و بد اقبالی دارد. سوبژکتیویته نه آزاد و مستقل و نه سیال و ترکیبی بلکه شکننده و آسیب پذیر است. حاکمیت مولفه‌های نئولیبرال‌ و مناسبات بازار و دولت در شکل خاص آن در شهر بانه به سپهر حیات روانی افراد، حیات خانوادگی و دیگر مناسبات اجتماعی ورود پیدا کرده، فردی شکننده برساخت شده، ناپایدارسازی فرهنگی و اجتماعی زندگی نمادین تغییراتی در راستای تغییر هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی، کالایی‌شدن روابط انسانی و درنهایت برساخت سوبژکتیویته شکننده در میانه بازار و دولت ممکن ساخته است.

کلیدواژه‌ها


-      آلفردو، سعدفیلو. (1394). نئولیبرالیسم: خوانش انتقادی. ترجمه: میرجواد سیدحسینی. تهران: نشر پرسش.
-      باینگانی، بهمن و جلائی­پور، حمیدرضا. (1395). «مطالعة جامعه شناختی پیامدهای اقتصادی بازار و تجارت‌مرزی (اتنوگرافی انتقادی بازار مرزی بانه)». مطالعات وتحقیقات اجتماعی در ایران. شماره4. 572-539.
-      عمانی، فرهاد و بهداد، سهراب. (1393). طبقه و کار در ایران. ترجمه: محمود متحد. تهران: آگاه.
-      گیدنز، آنتونی. (1394). تجدد وتشخص: جامعه وهویت شخصی در عصر جدید. ترجمه: ناصر موفقیان. تهران: نشرنی.
-      مجتهدکیاسری، هانیه و رجبلو، قنبرعلی. (1395). تحلیل جامعه‌شناختی سیاست‌های نئولیبرالیسم در ایران(مورد دولت هاشمی رفسنجانی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: گروه جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا.
-      هاروی، دیوید. (1391). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه: محمود عبدالله‌زاده. تهران: انتشارات دات.

References

-       Chandler, d and Julian, Reid. (2016).The neoliberal subject: Resilience, adaptation and vulnerability. Rowman & Littlefield, Lanham.
-       Duneier, M. Kasinitz, P. & Murphy, A. (Eds.). (2013). The urban ethnography reader. Oxford University        Press.
-       Howes, David. (1996). Cross cultural consumption.Routledge.
-       Kanna, Ahmed. (2010). Flexible Citizenship in Dubai: Neoliberal Subjectivity in the Emerging  City‐          Corporation. Cultural Anthropology, 37 (1): 100–129.
-       Kanna,  Ahmed.  (2011). Dubai,  the  City  as  Corporation.  Minneapolis.  MN:  University  of  Minnesota        Press.
-       McGuigan, Jim. 2014.The Neoliberal Self. Culture Unbound, Volume 6, 2014: 223–240.
-       Rose, Nicolas. (1999). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. Free Association Books.
-       Schwiter, K. (2013). Neoliberal subjectivity – difference, free choice and individualised responsibility in the      life plans of young adults in Switzerland. Geogr. Helv., 68.
-       Tomlinson, Alan. (2005). Consumption, identity and style. Routledge.
-       Tugal, Cihan (2012). Serbest meslek sahibi: Neoliberal subjectivity among Istanbul's popular sectors. in New Perspectives on Turkey, 46(46):65-93.