مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل (IPES) - واژه نامه اختصاصی