بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرکشب، زینب [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ا

 • احمدی، وکیل [1] استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • احمدیان، قدرت [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • ادیب مهر، محمد ناصر [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدرس دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران.
 • ازغندی، سید علیرضا [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امیدی، علی [1] دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران.

ب

 • برزگر، کیهان [1] دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بنی اشراف، سید امیر حسین [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهرامی، روح الله [1] دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

پ

 • پولادی، کمال [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

ت

 • ترکی، هادی [1] دانشجوی دوره دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • توسلی رکن آبادی، مجید [1] دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ح

 • حاتمی، عباس [1] دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • حاجی یوسفی، امیر محمد [1] دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حشمتی، افشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

خ

 • خالق پناه، کمال [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • خالقی دامغانی، احمد [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

د

 • دادفر، سجاد [1] استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ر

 • رشیدی، احمد [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • رضاپور، دانیال [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • رمضانی، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آسیای جنوب شرقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

س

 • سبزه ای، محمدتقی [1] استادیار جامعه‬شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سردارنیا، خلیل اله [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلیمانی پورلک، فاطمه [1] استادیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.
 • سیمبر، رضا [1] استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

ش

ع

ف

 • فاضلی، سامان [1] دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ق

 • قلی پور، سیاوش [1] استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قلمکاری، آرمین [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران.
 • قوام، سید عبدالعلی [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ک

 • کریمی، جلیل [1] استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کریمی، محمد شریف [1] استادیار اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • کریمی، مرضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • کریم زاده، هیوا [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • کشاورز ترک، عین الله [1] استادیار گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • کیوان حسینی، سیداصغر [1] دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.

گ

 • گنجی، مقداد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

م

 • محمدی، امیر [1] دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی. گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • محمدی‌فر، یوسف [1] استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • مرادخانی، همایون [1] استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • میرترابی، سعید [1] استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • معین آبادی، حسین [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • موسوی، سید صالح [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ن

 • نامداری، بهروز [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نامداری مقدم، محمد سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نصراللهی آذر، یونس [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نیک پور، شیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نورانی، سید امیرسینا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای در گرایش آمریکا شمالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.