راهنمای نویسندگان

 

1- راهنمای استفاده از سامانه (ارسال و پیگیری مقاله) (کلیک کنید)

2- فرم تعهدنامه نویسندگان (کلیک کنید)

3-فرم تعارض منافع (کلیک کنید)

4- راهنمای نگارش مقالات و شرایط و ضوابط انتشار مقاله (برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید)

5- هزینه های بررسی، چاپ و انتشار نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

براساس آیین نامه نشریات علمی پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبه هیأت تحریریه نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه رازی برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات؛ هزینه دریافت می شود. از این رو هزینه مقاله ها در دو نوبت دریافت خواهد شد: 

الف) هزینه اولیه بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحله داوری، نیاز است هزینه اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.

برای بررسی اولیه، مبلغ دریافتی مبلغ 50 هزار تومان دریافت می شود.

ب) هزینه نهایی پذیرش مقاله: در صورت تأیید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینه نهایی پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد. 

از این رو در مرحله نهایی و ویرایش، چاپ و نشر مقاله جمعاً مبلغ 250 هزار تومان دریافت خواهد شد.

لازم است در هر مرحله از پرداخت، تصویر فیش واریزی هزینه ها از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.