ترامپ، جهت‌گیری «امریکا اول» و اخلال در تجارت بین‌الملل (2017-2019)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای در گرایش آمریکا شمالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در پی روی‌کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست‌خارجی آمریکا با جهت‌گیری نوآورانه‌ای به‌ویژه در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل روبرو شد. در این زمینه، آموزه «آمریکا اول» که لزوم توجه فزاینده به آمریکاگرایی در برابر جهان‌گرایی را تجویز می‌کرد؛ پی‌آمدهای مهمی را برای اقتصاد این دولت، روابط اقتصادی با دیگر دولت‌ها به‌ویژه چین، اروپا و اقتصاد جهانی به‌همراه داشت. در واقع، سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی وی دورنمای پر ابهامی را برای تجارت بین‌الملل رقم‌زده که تأمل در مورد آثار و ویژگی‌های آن در دستورکار این نوشتار قرار دارد. بر این‌ اساس سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه: جهت‌گیری سیاست‌خارجی آمریکا در دوره ترامپ بر محور «اولویت‌بخشی به منافع امریکا» (امریکا اول) طی بازه زمانی 2019-2017 چگونه بر تجارت بین‌الملل تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، فرضیه مورد نظراینکه: جهت‌گیری خارجی امریکا در دوره زمانی 2019-2017 بر محور «اولویت منافع امریکا» با تکیه بر ناسیونالیسم اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی تجاری، الگوهای تعامل تجاری این دولت با بازیگران محوری تجارت‌جهانی خصوصاً چین و اروپا را با تنش مواجه ساخته که دامنه این روند در کوتاه مدت بر روند رشد تجارت بین‌الملل تأثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


-      «آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین؛ کدام‌یک پیروز می‌شوند؟». (6/7/2017). در:
 http://fa.euronews.com/2018/07/06/trade-war-usa-china-began-who-win,018/07/06.
-      ایوانز، گراهام و نونام، جفری. (1391). فرهنگ روابط بین‌الملل. ترجمه: حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی. چاپ دوم. تهران: نشرمیزان.
-      «ترامپ: سازمان تجارت‌جهانی ناقض اصولی است که برپایه آن قرار دارد». (04/07/1397). در: http://www.ibena.ir/news/91811/.
-      «ترامپ در مورد خروج از تجارت‌جهانی هشدار داد». (09/06/1397) در:
 https://www.mehrnews.com/news/4389746/.
-      «جنگ تجاری بین اروپا و آمریکا آغاز شد». (29/04/1397). در:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/29/1780906/.
-      دهشیار، حسین. (1395). «ترامپ و محوریت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست‌خارجی». فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل. شماره 22. 34-15.
-      سالواتوره، دومنیک. (1391). تجارت بین الملل. ترجمه: حمیدرضا ارباب. تهران: نشرنی.
-      «سنگاپور میزبان دیداری حساس؛ اعلام تاریخ روز موعود». (12/03/1398). در: https://www.khabaronline.ir/detail/781102/World/asia.
-      صباغیان، علی. (1385). «حمایتگرایی در تجارت جهانی». فصلنامه پژوهش‌های تجارت‌جهانی. شماره 2و3. 115-87.
-      قنبرلو، عبداله. (1393). «مبانی و مؤلفه‌های مفهومی اقتصادسیاسی بین‌الملل». فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر. شماره2. 110-87.
-      کفایی، سیدمحمدعلی و دیگران. (1389). «بررسی هزینه و فایده‌ حمایت‌گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه». فصلنامه اقتصاد و الگوسازی. شماره1. 150-131.
-      مجموعه مقالات. (آذر 1395). «سیاست‌خارجی ترامپ؛ چارچوب‌ها و جهت‌گیری های احتمالی». اندیشکده راهبردی تبیین. در:  http://tabyincenter.ir/15060
-      مک آدامز، دن پی. (1396). ذهن دونالد ترامپ: تحلیلی روان شناختی از شخصیت دونالد ترامپ. ترجمه: حمید طاهری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-      واعظی، محمود. (1388). «بحران اقتصادی جهان: زمینه ها، ابعاد و پیامدها»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی. شماره 1. 187-155.
-     هاتزیوس، جان و دیگران در مؤسسه گلدمن ساکس. (1395). «پیامدهای اقتصادی برنامه کاری ترامپ». ترجمه: گروه مدلسازی، دفتر مدلسازی و مدیریت ‌اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی. در:
http://emim.mefa.ir/portal/file/?337434/Economic-Implications-Of-The-Trump-Agenda.pdf
-      هالستی، کی. جی. (1394). مبانی تحلیل سیاست بین الملل. ترجمه: بهرام مستقیمی و مسعود طارم‌سری. چاپ هشتم. تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

References

-       Amadeo, K. (2019/04/29). Trump's NAFTA Changes. Retrieved on, https://www.thebalance.com/donald-trump-nafta-4111368.
-       Burchard, H. (2019/04/16). EU-US trade talks move forward, but problems remain. POLITICO. Available          at:
-       Clarke, M & Ricketts, A. (2017). Donald Trump and American foreign policy: The return of the Jacksonian tradition. Comparative Strategy, 36(4).
-       Diesen, G. (2017). The Global Resurgence of Economic Nationalism. Russia In Global Affairs, 16(2).
-       Wolf, R. (2017). Donald Trump’s Status-Driven Foreign Policy. Survival, 59(5).
-       CNBC. (2019/01/09). China starts to impose additional tariffs on some US goods. Available at:  
https://www.cnbc.com/2019/09/01/china-starts-to-impose-additional-tariffs-on-some-us-  goods.html.
-       Council on Foreign Relations. (2018/10/01). NAFTA’s Economic Impact. Available at:                                               https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact.
-       Cowie, J. (2017/05/04). What Trump Gets Wrong About NAFTA. Foreign Affairs. Available at:
-       Donnan, S. (2019/04/03). Bloomberg -Are you a robot?. Bloomberg.com. Available at:
-       Europa.eu. (2019/04/15). EU-U.S. Trade: Commission welcomes Council's green light to start negotiations          with the United States. Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_en.htm.
-       Felbermayr, G., Steininger, M., & Yalcin, E. (2017/11/22). Economic implications of a protectionist US trade policy | VOX, CEPR’s Policy Portal. Retrieved on https://voxeu.org/article/economic-implications-protectionist-us-trade-policy.
-       Felbermayr, G., Steininger, M. & Yalcin, E. (2017). Global Impact of a Protectionist U.S. Trade Policy [Ebook] .Munich: IFO Institute. Retrieved on                     https://www.cesifogroup.de/DocDL/ifo_Forschungsberichte_89_2017_Yalcin_etal_US_TradePolicy.pdf.
-       Fickling, D. (2019/08/05). China Is Playing Trump on Trade. Available at:https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-05/china-s-suspension-of-u-s-farm-imports-is-   smart-strategy.
-       Gaudiosi, F. (2018/01/15). Economic Nationalism and the Post-Global Future. Retrieved on                                                                  http://www.iai.it/en/pubblicazioni/economic-nationalism-and-post-global-future.
-       Handley & Limão. (2017). Trade under T.R.U.M.P. policies. Retrieved from P.Bown, C. Economics and Policy in the Age of Trump [Ebook]. London: Centre for Economic Policy Research. Retrieved on             https://voxeu.org/content/economics-and-policy-age-trump.
-       Hufbauer, G., & Jung, E. (2016/09/29). Evaluating Trump’s trade policies | VOX, CEPR’s Policy Portal. Retrieved on
-       McKibbin, W & Stoeckel, A. (2017). Some Global Effects of President Trump's Economic Program. SSRN Electronic Journal.
-       Larres, K. (2019/06/25). Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe, Russia and China | Global Policy Journal. Retrieved on
-       Lemire, J. and Miller, Z. (2019/06/29). Truce in US-China trade war as 2 rivals seek breakthrough.          Available at:
https://www.apnews.com/e65bb15053cb437794a464a597ee565f.
-       Nicita, A., Olarreaga, M., & da Silva, P. (2019/05/04). A trade war will increase average tariffs by 32 percentage points | VOX, CEPR’s Policy Portal. Retrieved on https://voxeu.org/article/trade-war-will-            increase-average-tariffs-32-percentage-points.
-       P. Bown, C., Jung, E., & Lu, Z. (2018/06/18). Trump, China, and Tariffs: From Soybeans to Semiconductors. Retrieved on
-       Robertson, C. (2017). America First: The Global Trump at Six Months. The School Of Public Policy, 9(1).
-       Schake, K. (2016). Republican Foreign Policy After Trump. Survival, 58(5).
-       Steinbock, D. (2018). U.S.-China Trade War and Its Global Impacts. China Quarterly of International    Strategic Studies, 04(04).
-       Schneider-Petsinger, M. (2017/11/03). Trade Policy Under President Trump: Implications for the US and the World. Retrieved from https://www.chathamhouse.org/publication/trade-policy-under-president-trump-implications-us-and-world.
-       StreetInsider.com. (2019/08/01). Trump Slaps 10% Tariff on Remaining $300 Billion in Goods Coming from China. Available at: https://www.streetinsider.com/ETFs/Trump+Slaps+10%25+Tariff+on+Remaining+%24300+Billion+in+Goods+Coming+from+China/15766341.html.
-       Trifkovic, S. (2017). Trump's foreign policy: A victory for the deep state. ПОЛИТЕИА, 7(13).
-       Tradingeconomics.com. China Exports | 2019 | Data | Chart | Calendar | Forecast | News. Available at:    
https://tradingeconomics.com/china/exports.
-       Tradingeconomics.com. (2019). United States Exports | 2019 | Data | Chart | Calendar | Forecast | News.  [Accessed 2019/01/16]. Available at: https://tradingeconomics.com/united-states/exports.
-       Tradingeconomics.com. (2019). "United States Imports | 2019 | Data | Chart | Calendar | Forecast | News.       [Accessed 2019/01/16]. Available at: https://tradingeconomics.com/united-states/imports.
-       UNITED NATIONS. (2018). TRADE AND DEVELOPMENT REPORT. NEW YORK: UNITED NATIONS PUBLICATIO.
-       United States-European UnionNegotiations, Summary of Specific Negotiating Objectives. (2019). [ebook] Washington: Office of the United States Trade Representative (USTR). Available at:       
https://ustr.gov/sites/default/files/01.11.2019_Summary_of_U.S.-EU_Negotiating_Objectives.pdf
-       Ustr.gov. (2019). European Union. [Accessed 2019/01/26]. Available at: https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/europe/european-union.
-       Vox. (2019/02/05). State of the Union: the truth about the US economy under Trump. Available at:        
https://www.vox.com/2019/2/5/18210757/state-of-union-2019-economy-fact-check.
-       World Trade Organization. (2018). WORLD TRADE STATISTICAL REVIEW 2018. Geneva: WORLD       TRADE ORGANIZATION.
-       Wong, D. and Chipman Koty, A. (2019/09/23). The US-China Trade War: A Timeline - China Briefing   News. Available at:
https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline.
-       Wto.org. (2019/04/02). Global trade growth loses momentum as trade tensions persist. Available at: