صورت‌بندی اصول بنیادین توسعه در مدل نوردیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

*استادیار روابط بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22126/ipes.2021.4984.1224

چکیده

مدل نوردیک تبدیل به یک نشان (برند) در سطح اقتصاد سیاسی بین­ الملل شده است. پذیرش مدل سوسیال‌دموکرات تأثیراتی بسیار فراتر از نتایج صرف اقتصادی ایجاد کرده است. با این ­حال اگرچه اعمال اصول بازار آزاد، نوآوری و تجارت، دولت­ های رفاه را در میان جهان صنعتی ­شده با تراز بالای GDP و کیفیت بالای استانداردهای زندگی رسانده است؛ اما ساخت ویژۀ اجتماعی و ثبات سیاسی دولت ­ها را قادر می­ سازد تا این سطح از سرمایۀ اقتصادی و اجتماعی را تجربه کنند. این ساخت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز خود برآیندی از زمینه ­های فکری - اجتماعی حوزۀ نوردیک است. دولت­ های رفاه فراگیر نوردیک، دارای نظام رفاه اجتماعی،تأمین خدمات اجتماعی و همگانی و درعین­ حال نظام مالیات­ گیری سخت گیرانه، سازوکارهای امنیت شهروندان و ... هستند. این سنت­ های منحصر به فرد فکری و زیست فرهنگی و اجتماعی موجود در حوزۀ نوردیک، ویژگی­ های اصلی تعیین ­کنندۀ توسعۀ مدل نوردیک محسوب می­ شوند؛ سنت ­هایی که هر یک بخشی جداناپذیر از الگوی توسعۀ ترکیبی (هیبریدی) سوسیال دموکرات –سرمایه­ داری در حوزۀ نوردیک را صورت­ بندی کرده ­اند. پرسش این پژوهش این است که چگونه سنت ­های اجتماعی – فرهنگی، هم زمینۀ شکل گیری و هم زمینۀ حل دشواری­ ها و معماهای مدل دولت رفاه فراگیر نوردیک را صورت­ بندی کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی – تبیینی، ضمن بررسی سنت ­های اجتماعی ـ فرهنگی جامعۀ نوردیک، از جمله سنت دهقانی آزاد، سنت آرمان‌شهر سوسیالیستی، سنت سرمایه­ داری و سنت حکمرانی، چگونگی پیکربندی این سنت­ها در اصول و مبانی «توسعۀ انسانی»، «اقتصاد ترکیبی (هیبریدی)»، «سرمایۀ اجتماعی» و «اعتماد همگانی»، «جایگاه برابری»، «همبستگی و مالکیت» و «مدل توسعه­ یافتگی» نوردیک پژوهش می­ شود.

کلیدواژه‌ها


References
Anderson, S. (1973). “Public Access to Government Files in Sweden. The American Journal of Comparative Law, 21(3): 419-473.
Beddy, J. P. (1943) “A comparison of the principal economic features of Eire and Denmark”. Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, XVII (2):189-220.
Bexelius, A. (1967). “The Swedish Ombudsman”. The University of Toronto Law Journal,17 (1): 170-176.
Corruption Perceptions Index 2018, Available at: <https://Www.Transparency.Org/Cpi2018>
Denmark’s prime minister says Bernie Sanders is wrong to call his country socialist, VOX (Oct. 31, 2015). <https://www.vox.com/2015/10/31/9650030/denmark-prime-minister-bernie-sanders>
Dolvik, J. E. (2013). Grunnpilarence I De Nordiske, Modellence.
Feldbæk Ole (2000). “The historical role of the Nordic countries in Europe”. European Review, (8): 123-128.
Field, J. (2007). Social Capital, translated by Gholamreza Ghaffari and Hossein Ramezani, Tehran: Kavir Publications (in Persian)
Ginni I. (2018). available in:
Global Gender Gap Index (2018). available at: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/results-and-analysis/>
Golabi, F. (2004). A Study of the Effect of Trust on Development with a Look at the Performance of Islamic Councils, M.Sc. Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (in Persian).
Greiner,  E. (2019). “The Nordic Myth: “A Criticism Of The Loki That Is “Democratic Socialism”. Available at: Journal Of Law And International Affairs: <https://sites.psu.edu/jlia/the-nordic-myth-a-criticism-of-the-loki-that-is-democratic-socialism/#_ftnref28>
 Hodgson, G.  M. (2018). “What the world can learn about equality from the Nordic model”.  available at: <https://theconversation.com/what-the-world-can-learn-about-equality-from-the-nordic-model-99797>
Kettunen, P. (1999). A return to the figure of the free Nordic peasant. Acta Sociologica, 42 (3): 259-269.
Kettunen, P. (1997). The Society of Virtuous Circles. In P. Kettunen & H. Eskola (eds.), Models, Modernity and the Myrdals, pp. 153-173. Revall Institute Publications 8, Helsinki: The Renvall Institute for Area and Cultural Studies.
Lin, K. (2005). Cultural Traditions and the Scandinavian Social Policy Model. Social Policy & Administration (39): 723 - 739.
Midttun, A. (2014). “Greening Norway, in the Nordic Model and Ecology: High Rhetoric and Mediocre Practice”, Norwegian Busyness School.
Mohseni Tabrizi, A. et al. (2011). "Study of social trust with a generational view of society". Applied Sociology, 22 (1) 41-70. (in Persian).
Mungiu-Pippidi, A. (2013). “Becoming Denmark: Historical Designs of Corruption Control”. Social Research: An International Quarterly,  59-86.
Pope, J. (2000). Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System. Berlin:TI Source Book. <http://www.transparency.org/publications/sourcebook, last accessed 5.18.2011>
Rahmati, R. (2019). The impact of globalization on Iranian and Swedish citizens. Political Knowledge, 15 (1): 103-124. doi: 10.30497/pk.2019.2657
Rahmati, R. (2020). Geo-Economics and Reshaping the Regional Order (Nordic, Southeast Asia and MENA). International Political Economy Studies, 3 (1): 151-179. doi: 10.22126/ipes.2020.3722.1071
Rahmati, R. (2020). Nordic Normative-security Map A case study of Islam. Political Studies of Islamic World, 9 (2): 89-121. doi: 10.30479/psiw.2021.14081.2874
Rahmati, R. (2020). Nordic Securitization Model: Transition of Environment from securitizing to Normalizing. Strategic Studies Quarterly, 22 (86): 123-150.
Inglehart R.; Welzel, C. (2019). "The WVS Cultural Map of the World". WVS. Retrieved 6 AUGUST 2019.
Rothstein, Bo (2009). “universal Welfare States” in Handbook of Social Capital - The Troika of Sociology, Political Science and Economics, Edward Elgar Publishing Limited.
Sanandaji, N. (2015). Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets, and the Failure of Third-Way Socialism, 18 (Institute of Economic Affairs, 2015).
Sørensen, Ø., & Stråth, B. (1997). The Cultural Construction of Norden
Svendsen Gert Tinggaard and Gunnar Lind Haase Svendsen (2009). Handbook of Social Capital - The Troika of Sociology, Political Science and Economics, Edward Elgar Publishing Limited.
Tausch A. (2015). Towards new maps of global human values, based on World Values Survey (6) data. Corvinus University Budapest, <https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/63349.html>
Uslander E.  M. (2002). The Moral Foundations of Trust, New York: Cambridge University Press.
Weber, Max (1373). Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, translated by Abdolkarim Rashidian and Parisa Manouchehri Kashani, Tehran: Scientific and Cultural Publications (in Persian).
دوره 4، شماره 1
شهریور 1400
صفحه 195-235
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400