غیبت حیات مدنی در سیاست‌گذاری شهری: مطالعه تقاطع های غیر هم‌سطح ولایت و امام حسین (ع) در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22126/ipes.2023.8174.1498

چکیده

پژوهش در حوزه زندگی شهری و تهدیداتی که زندگی روزمره را هدف قرار می ‎دهد، یکی از وجوه مهم مطالعات مربوط به سیاست‌گذاری شهری است که موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است. مطالعه پیش رو به بررسی تقاطع ‎های غیر‎ هم‎سطح ولایت و امام حسین (ع) و حذف عناصر شهری پیونددهنده‌ای چون میدان در نقاط حساس مرزی بین محلات می پردازد. روش تحقیق، مطالعه انتقادی شهری و جمع‌آوری اطلاعات، بر اساس مشاهده غیر مداخله گر انجام گرفته و کسب و کارهای موجود بر خیابان منتهی به دو تقاطع را مورد بررسی قرار داده است. هدف از انجام این مشاهدات و تحلیل‌های صورت گرفته، یافتن انحرافات سیاست‌گذاری کالبدی و نشان دادن تخریب متنی شهر بوده است. از این منظر، ساخت سازه‎های بزرگ‌مقیاس در عرصه ارزیابی‌شده از شهر تاریخی کرمانشاه سبب شده که ارتباط محلات شهری از طریق معابر و حضور اهالی سایر محلات با مانع بزرگی همچون تقاطع غیر‎ هم‎سطح مواجه شود. این نامکان‎ها در نقاط حساس مرزی پیوند با محلات مجاور، خلأ مرزی ایجاد کرده اند و اثرات مخرب نامکان و خلأ مرزی به شکلی هم‌افزا، فضای عمومی شکننده موجود را رو به افول برده است؛ به‌طوری که به‌واسطه‎ این تحولات، کسب و کارهای موجود در بلوار شهید شمشادیان به‌مانند یک محله به حاشیه رانده‌شده، تحت سیطره خدمات صنعتی موقتی قرار گرفته ‎‎اند. در صورت تشدید اثرات یادشده و زوال بیشتر تعاملات درون‌شهری در اثر نادیده گرفتن زندگی شهری از سوی سیاست‌گذاران شهری، بیم آن می‎رود که شهر به یک مجمع‌الجزایر تبدیل شده و محله ذکرشده، به یک زاغه ابدی تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اوژه، مارک (1387). نامکانها: درآمدی بر انسان‌شناسی سوپر مدرنیته. ترجمه منوچهر فرهومند. تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
جیکوبز، جین (1396). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.
دورینگ، سایمون (1377). مطالعات فرهنگی، مجموعهمقالات. ترجمه نیما ملک محمدی و شهریار وقفی‎پور. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ نخست.
علی‌آقایی، محبوبه (1400). قفل 6 ساله بر در شهربازی کرمانشاه. خبرگزاری ایسنا. چهارشنبه، 26 خرداد 1400، www.isna.ir.
فیالکوف، یانکل (1383). جامعه‌شناسی شهر. ترجمه عبدالحسین نیک‎گهر. چاپ اول. تهران: نشر آگه.
لوفور، هانری (1391). تولید فضا. ترجمه محمود عبدالله‎زاده. چاپ دوم. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‎ریزی شهری.
مارکوزه، پیتر، برنر، نیل، و مایر، مارگیت (1396). شهرها برای مردم نه برای سوداگری: نظریه شهری انتقادی و حق به شهر. ترجمه محمود عبدالله‎زاده. چاپ اول. تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
محمدپور، احمد (1398). روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. چاپ دوم، ویراست دوم. قم: لوگوس.
محمدی، خدیجه؛ مرادخانی، همایون؛ فرهادی، محمدعلی (1400). معناسازی در شرایط طرد: مطالعه محله حکمت‌آباد کرمانشاه. مطالعات جامعه‌شناختی، 28 (1)، 189-194.doi: 10.22059/JSR. 2021.84519
هاروی، دیوید (1397). تجربه شهری. ترجمه عارف اقوامی مقدم. چاپ دوم. تهران: پژواک.
References
Ali Aghaei, M. (2021 June). 6-year lock on the Kermanshah amusement park door. www.isna.ir
Auge M. (2008). Non-places; Introduction to an anthropology of supermodernity. Tehran: Iran cultural studies. (In Persian).
During, S. (1998). The Culture Studies Reader. Tehran: Elmifarhangi (In Persian).
Fijalkow, Y. (2005). Sociologie de la ville. Tehran: Agah. (In Persian).
Harvey D. (2018). The Urban Experience. Tehran: Pj keyvan. (In Persian).
Jacobs, J. (2017). The death and life of great American cities. Tehran: University of Tehran Press (In Persian).
Lefebvre, H. (2012). The production of space. Tehran: rpc. Tehran (In Persian).
Marcuse, P., Brenner N., & Mayer M. (2017). Critical Urban Theory and the Right to the City. Tehran: Iran cultural studies (In Persian).
Mohammadi, kh., Moradkhani, H., & Farhadi, M. (2021). Meaningfulness in Exclusion: Study of Hekmatabad Neighborhood of Kermanshah, Social Rev, 28 (1), 189-194. doi: 10.22059/JSR.2021.84519 (In Persian).
Mohammadpour A. (2019). Method for Method; On the Structure of Knowledge in Humanities. 2nd Edition. Tehran: Logos.