اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

فرهاد دانش‌نیا

روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

soc.razi.ac.ir/~f.dnshn
f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

عبدالعلی قوام

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

ghavam.ir/dr_ghavam_cv
s_a_ghavamhotmail.com
0000-0002-8258-4884

h-index: 4  

فرشاد مؤمنی

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Farshad_Momeni
f.momeniatu.ac.ir
0000-0002-9772-3971

محمدعلی فلاحی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فردوسی

falahi.profcms.um.ac.ir/
falahium.ac.ir
0000-0001-7442-4269

عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد داتشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir
0000-0002-0283-2762

حسین هرسیج

علوم سیاسی استاد دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/harsij
harsijase.ui.ac.ir
0000-0003-1209-4270

حسین پوراحمدی

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

eco.sbu.ac.ir/~h-pourahmadi
h-pourahmadisbu.ac.ir
0000-0002-8210-529X

خلیل اله سردارنیا

علوم سیاسی استاد، دانشگاه شیراز

law.shirazu.ac.ir/~sardarnia
sardarniashirazu.ac.ir
0000-0003-2033-2312

اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Asghar_Keivanhosseiny
a.keivan.irgmail.com
0000-0001-7926-0558

کیومرث سهیلی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~ksohaili
ksohailirazi.ac.ir
0000-0002-2586-3131

فرهاد دانش نیا

روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

soc.razi.ac.ir/~f.dnshn
f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

h-index: 2  

قدرت احمدیان

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~gahmadian
gahmadianrazi.ac.ir
0000-0003-4632-6818

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد احمد حسون

علوم سیاسی استاد دانشگاه داماسکوس سوریه

www.damascusuniversity.edu.sy/index.php?lang=2&set=3&id=723
dr.hassoun62gmail.com
0000-0002-0823-8561

بهاء عدنان یحیى السعبری

علوم سیاسی استاد دانشگاه کوفه عراق

staff.uokufa.edu.iq/en/profile.html?bahaa.alsabary
bahaa.alsabarykufa.edu.iq
0000-0003-1640-5419

مدیر مسئول

فرهاد دانش نیا

راوبط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی

f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

مدیر داخلی

مینا نظری

علوم سیاسی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

mina_nazari90yahoo.com
0000-0002-7656-5118