همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

ثریا شریفی

کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی

s_sharifighorveh@yahoo.com
09031041962

h-index: