مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل (IPES) - اخبار و اعلانات