نهادگرایی و توسعه؛ چالش های اقتصاد نهادی جدید در حوزه های نظری و سیاستی پیرامون ایجاد توسعه (ارزیابی انتقادی)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22126/ipes.1970.1182

چکیده

در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارائه نسخه‏های سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسم‏های اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به‌لحاظ تحلیلی به روشهای بی‏شماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسئله سبب شده که اهداف و چشم‏انداز تحلیل‏گر در شناسایی یک مقوله به‌عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازه‏گیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشأت می‏گیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامه‏ریزی شده ظاهر می‌شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتاً از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کرده‏اند. پراکندگی مفهومی، ارائه یک تعریف جامع از نهاد را تقریباً ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهم‏تنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار می‏سازد. چالش‏های مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه می‏شود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تأکید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


-      بیدالله خانی، آرش. (1391). «اقتصاد نهادگرایی جدید پایه‏ای برای توسعه آسیای شرقی». راهبرد توسعه. شماره 31. 135-108.

-      رمضانی باصری، عباس و میرفردی، اصغر. (1393). «تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه». مجله اقتصادی، شماره‌های 3و 4. 137-121.

-      عاصم اغلو، دارون و جیمز.ای، رابینسون. (1396). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟. ترجمه: محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور. انتشارات روزنه.

 References

-       Aoki, Masahiko. (2011). Institutions as Cognitive Media Between Strategic Interactions and Individual Beliefs. Economic Behavior & Organizations,  79, 1-         2.

-       Becherair, Amrane. (2014). Institutions and Economic Growth in the MENA        Countries. MPRA Paper, No. 57683.

-       Brooks, Rosa Ehrenreich. ( 2003). The New Imperialism: Violence, Norms, and   the Rule of Law. Michigan Law Review, 101, 7.

-       Cameron, John D. (2004). The World Bank and the New Institutional Economics.  Latin American Perspectives, 31, 4.

-       Cao, Lan. (2007). Culture Change. Virginia Journal of International Law, 47.

-       Carruthers, Bruce. (2006). Book Review Essay: What’s New About the New Institutionalism?. Administrative Science Quarterly, 51, 3.

-       Chang, Ha-Joon. (2011). Institutions and economic development: theory, policy and history. Journal of Institutional Economics, 7: 4.

-       Chen, Scy and Webster C. (2012). Institutional Economics: New, Approaches,     Elsevier Ltd.

-       Dixit, Avinash. (2009). Governance Institutions and Economic Activity.  American Economic Review, 99, 1.

-       Easterly, W. (2008). Institutions: Top Down or Bottom Up?. American  Economic Review, Papers and Proceedings, 98(2).

-       Leite, N. Duarte and Others. (2014). Institutions, economics and the  development quest. Journal of Economic Surveys, Vol, 28, No. 3.

-       Elster, J. (1982). Marxism, Functionalism and Game Theory: The Case for Methodological Individualism. Theory and Society, 11(4).

-       Friedman, Lawrence M. (1969). On Legal Development. Rutgers Law Review,      24.

-       Gagliardi, Francesca. (2008). Institutions and Economic Change: A Critical Survey of New InstitutionalApproaches and Empirical Evidence. Journal of Socio-Economics, 37, 1.

-       Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. UK: Cambridge: Polity Press.

-       Glaeser, Edward L and Others,(2004). Do Institutions Cause Growth. Journal of Economic Growth, 9, 3.

-       Granovetter, Mark. (1985). Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 3.

-       Greif, Avner. (1995). Micro Theory and Recent Developments in the Study of Economic Institutions Through Economic History. UK. Cambridge University        Press. Vol. II.

-       Hall, Peter A and Rosemary C.R. Taylor. (1996). Political Science and the Three New Institutionalism. Political Studies, 44, 5.

-       Hamilton, Peter. (1996). Systems Theory. The Blackwell Companion to Social Theory, edited by Bryan S. Turner, pp. 143-170. Oxford, UK: Blackwell Publishers.

-       Herath, Gamini. (2005).  Analysis of the potential and problems of new institutional economics for third world development, International Journal of Social Economics, Vol. 32 No. 10.

-       Hodgson, Geoffrey M, 1. (2006). What Are Institutions?. Journal of Economic Issues, 40.

-       Holbrook, Allyson L., Jon A. Krosnick, Richard T. Carson and Robert Cameron Mitchell. (2000). Violating Conversational Conventions Disrupts Cognitive Professing of Attitude Questions. Journal of Experimental Social Psychology,            36.

-       Giorgos, Meramveliotakis. (2018),. New Institutional Economics: A Critique of Fundamentals. Asian Journal of Social Science Studies, Vol. 3, No. 2.

-       Kanchoochat, Veerayooth. (2015).  Why NIE Fails: New Institutionalism and Old Institutions in Thailand. Southeast Asia Research Centre Working Paper         Series, No. 162.

-       Khalil, Elias L. (1995). Organization Versus Institution. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 151, 3.

-       Moroni, Stefano. (2010).  An evolutionary theory of institutions and a dynamic   approach to reform. Planning Theory. 9 (4), 275-297.

-       Neale, Walter C. (1987). Institutions.  Journal of Economic Issues, 21, 3.

-       Nielsen, Klaus. (2001). Institutionalist Approaches in the Social Sciences: Typology, Dialogue, and Future Challenges. Journal of economic issues, Vol. XXX, No.2.

-       Neyapti, Bilin, Arasil, Yavuz. (2015). The nexus of economic and  institutional evolution. Economic Modelling, xxx xxx–xxx.

-       North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change, and  Economic Performance. New York, NY: Cambridge University Press.

-       North, D.C. (1991). Institutions. Journal of economic perspectives, Vol. 5.

-       North, Douglass C. (1994).Economic Performance Through Time.  American Economic Review, 84, 3.

-       North, Douglass C. (1995). Five Propositions About Institutional Change. In Explaining Social Institutions. edited by Jack Knight and Itai Sened, pp. 15-26. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

-       North, Douglass C. (2005). Understanding the Process of Economic Change.       Princeton, NJ: Princeton University Press.

-       O'Donnell, Guillermo. (1994). The state, democratization, and some conceptual problems, in W. C. Smith, C. H. Acu? a, and E. A. Gamarra (eds.), Latin American Political Economy in the  Age of Neoliberal Reform. New Brunswick, NJ: Transaction, pp. 157-179.

-       Ostrom, Elinor. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of   Complex Economic Systems. American Economics Review, 100, 3.

-       Ostrom, Elinor. (2005b). Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ:      Princeton University Press.

-       Portes, Alejandro. (2006). nstitutions and Development: A Conceptual Reanalysis. Population and Development Review, Vol. 32, No. 2.

-       Rakner, Lise. (1995). Is Rational Choice Institutionalism Useful for Development Studies?. Forum for Development Studies, 22:1.

-       Richter, R. (2005). The New Institutional Economics: Its Start, its Meaning, its Prospects. European Business Organization Law Review, 6.

-       Rodrik, D., A. Subramanian, and F. Trebbi. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic  Development. Journal of Economic Growth, 9(2).

-       Roland, Gerard. (2004). Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions. Studies in Comparative and International Development, 38, 4.         

-       Rutherford, M. (1995). The old and the new institutionalism: can bridge be           built?, Journal of economic Issues, Vol. 29.

-       Searle, John R. (2005). What Is an Institution?, Journal of Institutional  Economics, 1, 1.

-       Shirley, M. M. (2008). Institutions and Development, Cheltenham, UK and Brookfield, VT, Edward Elgar.

-       Stinchcombe, Arthur L. (1997). On the Virtues of the Old Institutionalism. Annual Review of Sociology, 23.

-       Tabellini, Guido. (2010). Culture and Institutions: Economic Development in       the Regions of Europe. Journal of European Economic Association, 8, 4.

-       Tamanaha, Brian Z. (2011). The Primacy of Society and the Failures of Law and             Development. Cornell International Law Journal, 44.

-       Tebaldi, Edinaldo and Mohan, Ramesh. (2010). Institutions and Poverty. Journal             of Development Studies, Vol. 46, No. 6.

-       Thomas, P. (2009). The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism. Leiden: Historical Materialism.

-       Voigt, Stefan. (2013). How (Not) to Measure Institutions. Journal of  Institutional Economics, 9, 1: 1-26.

-       Williamson R.Claudia. (2009). Informal Institutions Rule: Institutional  Arrangements and Economic Performance. Public Choice, Vol. 139, No. 3,4.

-       Williamson, Oliver E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38, 3.