ارزیابی تأثیر منابع غیرمتعارف هیدروکربنی شیل بر تغییر راهبرد آمریکا در خاورمیانه با استفاده از روش همبستگی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

رفتار ایالات متحده در جریان انقلاب‌های بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین تحمیل تحریم‌های نفتی علیه ایران بدون هراس از افزایش قیمت نفت، همزمان با آغاز تولید گسترده از منابع شیل نفت و شیل گاز آن کشور، نشان‌دهنده به چالش کشیده شدن درجه اهمیت خاورمیانه و خلیج‌فارس در اقتصاد و سیاست آن کشور و در نتیجه تغییر در سیاست‌های امنیتی آمریکا در این منطقه است. در این مقاله میزان تأثیر انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز و گسترش حجم تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف هیدروکربی آن کشور  بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با تاکید بر خلیج‌فارس، بر مبنای تعریف سه شاخص عمده: دیپلماسی، اقتصادی و نظامی در سیاست خارجی آمریکا و استفاده از روش همبستگی در بستر نرم افزار SPSS، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان‌ می دهد که هرچه برحجم تولید نفت و گاز از منابع شیل آمریکا افزوده ‌شده راهبرد ایالات‌متحده از سیاست موازنه فعال و مداخله مستقیم در تحولات خاورمیانه، به سیاست موازنه از راه دور و عدم مداخله مستقیم روی آورده که این تغییر راهبر با باز نمودن دست قدرتهای منطقه ای برای ایجاد چالش با همسایگان سبب افزایش منازعات بین قدرتهای منطقه ای شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع

-      بریس، نیکلا و دیگران. (1393). تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه SPSS. ترجمه: خدیجه علی آبادی و علی صمدی. تهران: نشر دوران.
-      جکسون، رابرت و سورنسون، گئورگ. (1393). درآمدی بر روابط بین‌الملل. ترجمه: مهدی ذاکریان و دیگران. تهران: نشر میزان.
-      گیلپین، رابرت. (1387). اقتصاد سیاسی بین‌الملل: درک نظم اقتصاد بین‌الملل. ترجمه: مهدی میرمحمدی. تهران: انتشارت موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
-      والتز،کنت. (1394). نظریه سیاست بین الملل. ترجمه: روح الله طالبی آرانی. تهران: نشر مخاطب.
-      احمدی لفورکی، بهزاد. (۱۳۹۳). نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن. تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر.
-      آجیلی، هادی. (1394). ایالات‌متحده آمریکا، تکنولوژی شیل و نفت خاورمیانه. تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه
-      شعرباف، جواد. (1390). «افزایش هزینه‌های نظامی ایران؛ ضرورتی انکارناپذیر»، فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت. سال چهارم. شماره12. 97-123
-      زیباکلام، صادق و عرب عامری، جواد. (1393). «منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج‌فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات‌متحده». فصلنامه سیاست خارجی. دوره 28. شماره1. 198-173.
-      درخشان، مسعود. (1391). «امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز». فصلنامه راهبرد. شماره 64. 159-188.
-      آهویی مهدی. (1396). «تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران». فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل. دوره اول. شماره 23. 77-43.

References

-       Gilpin, Robert. (1981). War and Change in World Politics. UK. Cambridge. Cambridge University press.
-       Strange, Susan. (1996). The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the world Economy. UK. Cambridge. Cambridge University Press.
-       Waltz, Kenneth. (1979). Theory of International Politics. US. University of California. Berkeley
-       Klieman, Aharon. (2015). Great Powers and Geopolitics, International Affairs in a Rebalancing World. US. New York: Springer International Publishing.
-       Walt, Stephen M. (2005). Taming American Power: The Global Response t  U.S. Primacy. US. New York: Norton.
-       Hass, Richard and Martin Indyk. (2008). Restoring the Balance: A Middle East Strategy for the Next President. Washington, DC. Brooking Institution Press
-       Dodge Toby and Hokayem, Emile, eds. (2014). Middle Eastern security, the US pivot and the rise of ISIS. Adelphi. 447-8 International Institute for Strategic Studies. London.
-       Gilpin, Robert. (1984). The Richness of the Tradition of Political Realism, international Organization. Vol. 38, No. 2 (Spring, 1984), pp. 287-304
-       D.Krasner, Stephan. (1981). Power structures and regional development banks, International Organization. vol. 35. issue 02. 303-328.
-       Howald, Julia &Mildner. Stormy-Annika and Westphal, Kirsten. (2013). What economies of shale for US foreign policy?. European Union Institute for Security Studies.
-       D. Blackwill, Robert and L. O'Sullivan, Meghan. (2014). America's Energy Edge: The Geopolitical Consequences of the Shale Revolution, foreignaffairs.
-       Emerson, Sarah andC. Winner, Andrew. (2014). The Myth of Petroleum  Independence and Foreign Policy Isolation. WASHINGTON QUARTERLY.
-       Howald, Julia &Mildner. Stormy-Annika and Westphal, Kirsten. (2013). What economies of shale for US foreign policy?. European Union Institute for Security Studies.
-       T.Klare, Michael. (2015).  From Scarcity to Abundance: The ChangingDynamics of Energy Conflic. Penn State Journal of Law & International Affairs, Volume 3. Issue 2.
-       Mersheimer, J. & Walt, S. (2016). The Case for Offshore Balancing, A Superior U.S. Grand Strategy. Foreign Plicy, pp. 70-83.
-       Nader Ibrahim M. Bani Nasur. (2016). The United States and the Security of the Arab Gulf States. International Journal of Humanities and Social Science, Vol  6. No. 11, November.
-       Rynhold, J. (2014). American Grand Strategy and the Arab-Israeli Conflict, Bar-Ilan University. American Political Science Association Annual Conference, Washington, DC.
-       Leverett, F & Leverett, M. (2012). The Balance of Power, Public Goods, and the Lost Art of Grand Strategy, American Policy toward the Persian Gulf and Rising Asia in the 21st Century. Penn State Journal of Law & International Affairs, 1(2).
-       Serwer, Daniel. (2016). Recalculating U.S. Policy in the Middle East: Less Military, More Civilian. Middle East Institute, April.
-       http://ucdp.uu.se/state base
-       https://history.state.gov/departmenthistory/travels/president
-       https://www.bea.gov/
-       https://www.eia.gov