پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22126/ipes.2020.5490.1285

چکیده

در پژوهش حاضر نئولیبرالیسم به‌منزلة پدیده‌ای حاصل از گسست در نظام قدرت ـ ‌‌دانش لیبرال کینزی بررسی ‌‌شده است. آن‌گاه با روش تبارشناسی نظام دانش نئولیبرال، تاچریسم به‌مثابة سرنمون و صورت نوعی پیوند نظام قدرت ـ ‌‌دانش نئولیبرال مطالعه می‌شود. بدین منظور از چهارچوب نظری دیالکتیکی نظام دانش ـ ‌‌قدرت استفاده شده است. پس از بررسی مبانی نظام دانش نئولیبرالی، با بررسی اردولیبرالیسم و ایدة بازار اجتماعی از‌یک‌سو و مکتب شیکاگو با عنوان امپریالیسم اقتصادی نوین از‌سوی‌دیگر فلسفة سیاسی نئولیبرالیسم بررسی شده است. درنهایت پیوند این نظام دانش/ اپیستمة نئولیبرال با نظام قدرت، در صورت نوعی آن، با عنوان تاچریسم نشان داده‌ شده است. هدف اصلی این پژوهش یافتن مبانی و بنیادهایی است که به قدرت‌گیری نئولیبرالیسم منجر شده و در تاچریسم و ریگانومیکس به‌‌ ماشین سیاسی این دستگاه بزرگ تبدیل شده است. بنابراین نوشتار کنونی ‌‌‌‌به‌دنبال ریشه‌یابی رژیم حقیقت‌مندی نئولیبرالیسم به‌مثابة سرمایه‌داری تجدیدساختاریافته در ساحت نظری دیالکتیک نظام قدرت ـ ‌‌دانش و ترجمان سیاسی آن در عمل ذیل قدرت‌گیری تاچریسم است. به این منظور، با استفاده از اصول نظریة دانش ـ ‌‌قدرت فوکویی از روش تبارشناسی فوکو برای فهم تبارِ نظام دانش نئولیبرال بهره گرفته شده و درنتیجه از نوعی هرمنوتیک رادیکال، با عنوان تاچریسم، برای فهم رئوس نئولیبرالیسم در صورت‌بندی نظام قدرت ـ ‌‌دانش آن استفاده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


فوکو، م. (1386)، تولد زیستـ ‌‌سیاست، ترجمة رضا نجف‌زاده، تهران: نشر نی.
فوکو، م. (1398)، باید از جامعه دفاع کرد؛ درسگفتارهای کلِژ دو فرانس 1976-‌‌1975، ترجمة رضا نجف‌زاده، تهران: اختران.
فون هایک، فردریش (1392)، راه بردگی، با مقدمة میلتون فریدمن، ترجمة حمید پاداش و فریدون تفضلی، تهران: نگاه معاصر.
 
References
Blomgren, A. M. (1997), “Nyliberal Politisk Filosofi. En Kritisk Analys av Milton Friedman”, Robert Nozick och F. A. Hayek’, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, In D. E. Lie, What is Neoliberalism, Oslo: Department of Political Science University of Oslo.
Bonefeld, W. (2012), “Freedom and the Strong State: On German Ordoliberalism”, New Political Economy, vol. 17, no. 5.
Clarke, S. (2005), “The Neoliberal Theory of Society, In A. a. Saad-Filho”, Neoliberalism-A Critical Reader, Londen: Pluto Press.
Dag Einar Thorsen and Amund Lie. (n.d.), What is Neoliberalism?, Department of Political Science University of Osl.
Davies, W. (2010), “Economics and the ‘Nonsense’ of Law: The Case of the Chicago Antitrust Revolution”, Economy & Society, vol. 39, no. 1.
Davies, W. (2014, March 7), “A Bibliographic Review of Neoliberalism. Theory, Culture & Society”, Retrieved from:
https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism.
Foucault, M. (1995), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, T. f. Sheridan (Trans.), New York: Vintage Books.
Foucault, M. (2008), The Birth of Biopolitics, Translated by Reza Najafzadeh, Tehran: Nashr-e Ney (in Persian).
Foucault, M. (2020), Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 1975-1976 (Michel Foucault Lectures at the Collège de France, 5), Translated by Reza Najafzadeh, Tehran: Akhtaran (in Persian).
Friedman, M. (17 February 1951), Neo-‌‌Liberalism and its Prospects, Oslo, Norway.
Friedman, M. (1980), Free to Choose, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Friedman, T. (2006), The World is flat: The Globalized World in the Twenty-First Century, London: Penguin.
Gene, N. (2014), “The Emergence of Neoliberalism: Thinking Through and Beyond Michel Foucault’s Lectures on Biopolitics”, Theory, Culture & Society, vol. 31, no. 4.
Hardt, Michael and Antonio Negri (2000), Empire, Harvard University Press.
Harvey, D. (2016), “An Interview with David Harvey, Neoliberalism Is a Political Project”,(B. S. Risager (Interviewer), Jacobin Magazine, Retrieved from:
https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance.
Hayek, F. A. (1973), Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles and Political Economy, vol. I: Rules and Order, London: Routledge.
Hayek, F. (2013), The Road to Serfdom, Translated by Hamid Padash and Freidoon Tafazzoli, Tehran, Negah-e-Moaser (in Persian).
Jacoby, R. (1981), Dialectics of Defeat: Countours of Western Marxism, Cambridge, U. K.: Cambridge University Press.
Juhasz, A. (2004), “Ambitions of Empire: The Bush Administration Economic Plan for Iraq (and Beyond)”, Left Turn Magazine.
Klein, N. (2009), The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, NewYork: Metropolitan Books.
Munk, R. (2005), “Neoliberalism and Politics, and the Politics of Neoliberalism”, In A. S. -F. Johnston, Neoliberalism-A Critical Reader, London: Pluto Press.
Nik-Khah, E. and Robert Van Horn (2012), “Inland Empire: Economics Imperialism as an Imperative of Chicago Neoliberalism”, Journal of Economic Methodology, vol. 19, no. 3.
Nozick, R. (2013), Anarchy, State, and Utopia, Basic Books.
Palley, T. I. (2005), “From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms”, In A. a. Saad-Filho, Neoliberalism-A Critical Reader, London: Pluto Press.
Rumsfeld, D. (2002), Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld Speaking at Tribute to Milton Friedman, Retrieved from White House, Washington, DC.
Saad-Filho, Alferedo and Deborah Johnston (2005), Neoliberalism-A Critical Reader, London: Pluto Press.
Thatcher, M. (1967), “Speech to Conservative Party Conference, 1967 Oct 20 Fr. Conservate Party”, Conservative Party Confrance Report, Retrieved from:
https://www.margaretthatcher.org/document/101586.
Thatcher, M. (1975a, January 31), “Finchley Conservative Association Press Release (Speech in Finchley”, Conservative Leadership Election, Retrieved from Thatcher Archive: https://www.margaretthatcher.org/document/102605.
Thatcher, M. (1975b, January 30), “My Kind of Tory Party”, Retrieved from Daily Telegraph: https://www.margaretthatcher.org/document/102600.
Thatcher, M. (1975c, March 24), “Speech to Federation of Conservative Students Conference”, Retrieved from Thatcher Archive: Speaking Text:
https://www.margaretthatcher.org/document/102663.
Thatcher, M. (1975d, September 15), “Speech to the Institute of Socio Economic Studies”, (Let Our Children Grow Tall), Retrieved from BBC Sound Archive: OUP Transcript: https://www.margaretthatcher.org/document/102769.
Thatcher, M. (1976, March 20), “Speech to Conservative Central Council”, (The Historic Choice), Retrieved from Thatcher Archive: Speaking Text:
https://www.margaretthatcher.org/document/102990.
Thatcher, M. (1978, May 24), “Speech to Conservative Women’s Conference”, Retrieved from, Thatcher Archive: CCOPR 710/78:
https://www.margaretthatcher.org/document/103696.
Thatcher, M. (1979a, April 16), “Speech to Conservative Rally in Cardiff”, Retrieved from Margaret Thatcher Foundation:
https://www.margaretthatcher.org/document/104011.
Thatcher, M. (1979b, April 29), “Article for the News of the World” (The Left Have Poisoned Minds against those who Uphold the Law), Retrieved from Margaret Thatcher Archives:
https://www.margaretthatcher.org/document/104052.
Thatcher, M. (1979c, Januray 17), “Margaret Thatcher Foundation”, Retrieved from Conservative Party Political Broadcast (Winter of Discontent):
https://www.margaretthatcher.org/document/103926.
Thatcher, M. (1980, November 1), “Speech to Conservative Trade Unionists”, (Annual Conference), Retrieved from Thatcher Archive: Speaking Text:
https://www.margaretthatcher.org/document/104439.
Thatcher, M. (1981a, March 10), “House of Commons PQs”, Retrieved from Margaret Thatcher Archives:
https://www.margaretthatcher.org/document/104593.
Thatcher, M. (1981b, May 3), “Interview for Sunday Times”, Retrieved from Sunday Times: https://www.margaretthatcher.org/document/104475.
Thatcher, M. (1983a, September 29), “Speech at the Winston Chuchill Foundation Award dinner”, Retrieved from Thatcher Archive: Transcript.
Thatcher, M. (1983b, October 14), “Speech to Conservative Party Conference, 1983”, Retrieved from Thatcher Archive: OUP Transcript:
https://www.margaretthatcher.org/document/105454.
Thatcher, M. (1984, May 30), “Remarks on Orgreave Picketing”, (Attempt to Substitute the Rule of the Mob for the Rule of Law"), Retrieved from Thatcher Archive: Transcript: https://www.margaretthatcher.org/document/105691.
Thatcher, M. (1985, December 17), “Radio Interview for BBC Radio 3”, Retrieved from Thatcher Archive: COI Transcript:
https://www.margaretthatcher.org/document/105934.
Thatcher, M. (1986, October 10), “Speech to Conservative Party Conference”, Retrieved from Thatcher Archive: Speaking Text:
https://www.margaretthatcher.org/document/106498.
Thatcher, M. (1987, September 23), “Interview for Woman's Own”, (No such Thing as Society), D. Keay (Interviewer), Thatcher Archive (THCR 5/2/262): COI Transcript.
Valdes, J. G. (1995), Pinochet’s Economists: The Chicago in Chile, Cambridge: Cambridge University Press.
Van Horn, R. (2011), “Chicago’s Shifting Attitude Toward Concentrations of Business Power (1934-1962)”, Seattle Law Review, vol. 34, no. 4.