دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 303-654 

پژوهشی

پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم

صفحه 303-330

پوریا پرندوش؛ محمدرضا تاجیک؛ رضا نجف زاده


ابتکار چندجانبه‌گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین‌المللی (2008-2019)

صفحه 383-408

سعید میرترابی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید علی منوری؛ محسن کشوریان آزاد


رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد

صفحه 595-627

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ حوریه دهقان؛ علی مختاری؛ علی باقری دولت آبادی