دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-586 
8. اقتصاد دانش؛ دانش به جای کار

صفحه 403-426

احمد خالقی دامغانی؛ زینب آذرکشب


شماره‌های پیشین نشریه