دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 367-712