واکاوی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در پرتو نظریه آدریان لفت‌ویچ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22126/ipes.2021.5713.1307

چکیده

توسعه اقتصادی شگفت‌انگیز کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در نقاط مختلف جهان شد. کم‌تر از چهار دهه کره جنوبی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری پیشرفته صنعتی ارتقا یافت. پیشرفت اقتصادی کره جنوبی «معجزه رودخانه هان»  نامیده می‌شود و صفت «ببر آسیایی» را به این کشور داده است. امروز این کشور، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان را دارد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می‌دهد که دلایل توسعه اقتصادی سریع و معجزه‌آسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده ‌است؟ فرضیه‌ این پژوهش این است که وجود دولتی توسعه‌گرا در کره جنوبی، علت اصلی توسعه این کشور در مقطع زمانی ذکر شده بوده است. در‌واقع، توسعه جهشی کره جنوبی، بدون وجود دولتی توسعه‌گرا و نخبگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی، امکان‌پذیر نبود. این‌گونه دولت‌ها از ویژگی‌هایی چون داشتن نخبگان توسعه‌گرا، بوروکراسی کارآمد و توسعه‌گرا، جامعه مدنی ضعیف، استقلال نسبی دولت و تحکیم استقلال دولت برخوردارند. چارچوب نظری مقاله بر‌اساس نظریه دولت توسعه‌گرای آدریان لفت‌ویچ و روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است.

کلیدواژه‌ها


اوانز، پیتر (1۳۸۰). توسعه یا چپاول، ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو.
باقری، محمد (1۳۷۶). کره جنوبی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
برنل، پیتر و ویکی رندال (۱۳۸۷). مسائل جهان سوم، ترجمه‌: احمد ساعی و سعید میرترابی، تهران، قومس.
تیشه‌یار، ماندانا (1۳۹۵). «بررسی روند توسعه سیاسی در کره جنوبی»، فصلنامه دولت پژوهی، سال ۲، ش ۶.
جوانبخت، عزت، هنرمند جوانبخت و حسین آوند صالحی (1۳96). «مقایسه توسعه اقتصادی ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و کره جنوبی»، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی.
جیروند، عبدالله (۱۳۶۸). توسعه اقتصادی، مجموعه عقاید، چاپ دوم، تهران، انتشارات مولوی.
چانگ، هاجون (1388). سرنگون کردن نردبان: استراتژی توسعه از‌منظر تاریخی، دایره دولت توسعه‌گرا، ناشر: ناصر بخت، جواد ترجمه: آرش اسلامی و میثم قاسم‌نژاد، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف.
حسنی، محمد (۱۳۸۷). «دخالت دولت در اقتصاد و صنعتی شدن: بررسی تجربه کره جنوبی»، مجله بررسی‌های بازرگانی، ش 30.
سامی، احمد (1۳۷۷). مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تهران، نشر سمت.
شاکری، رویا و مولایی، سوران(1397). «مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی»، مجله اقتصادی، سال هجدهم، شماره 3و4.
شریف النسبی، مرتضی (۱۳۷۵). چرخه توسعه: راهنمای رشد شتابان کشورهای جنوب شرق آسیا، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
طلایی، محسن (1۳۷۹). کره جنوبی: سازه‌های توسعه و بحران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
عباس‌زاده، حسن (1۳۸۴). «مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار»، نشریه تدبیر، ش 163.
کاستلز، مانوئل (۱۳۸۵). عصر اطلاعات، ترجمه: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، ج3، تهران، طرح نو.
گون یانگ، لی (1۳۸۶). رشد و توسعه اقتصادی در کره جنوبی، ترجمه و تلخیص: مرتضی سلطان‌پور ابیانه، چاپ نخست، تهران‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
لفت‌ویچ، آدریان (1۳۸۵). «به سوی مدلی از دولت توسعه خواه: توجهی دوباره به سیاست»، ترجمه: سید‌احمد موثقی، فرهنگ و اندیشه، سال ۵، ش ۱۹.
لفت‌ویچ، آدریان (۱۳۸۲). دموکراسی و توسعه، ترجمه: احمد علیقلیخان و افشین خاکباز، چاپ اول، تهران، نشر طرح نو.
محب، نرجس (1393). «اقتصاد کره جنوبی پس از بحران‌های مالی سال‌های 1997 و 2008»، فصلنامه روند، سال 21، شماره‌های 65 و ۶۶.
مدنی، امیر‌باقر (1۳۶۷). استراتژی‌های توسعه اقتصادی: مقایسه روش‌های توسعه ایران با کره جنوبی، تهران، انتشارات آذر.
مور، برینگتون (۱۳۷3). ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
نامی، محمد‌حسن (1۳۸۶). جغرافیایی کشور کره جنوبی، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
نقره‌کار شیرازی، حسین (۱۳۹۱). «بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی: دولت درتوسعه کره جنوبی نقش پررنگی داشته ‌است»، مجله نامه اتاق بازرگانی، ش ۵۳۸.
نقیب‌زاده، احمد و محمد تقی دلفروز (1394). «بررسی فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه‌گرای غیردموکراتیک»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 45‌، ش 4.
هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۵). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.
References:
Abbaszadeh, Hassan (1384). "New Government Management and Sustainable Development", Tadbir Magazine, No. 163, (In Persian).
Bagheri, Mohammad (1376). South Korea, Tehran, Office of Political and International Studies, (In Persian).
Burnell, Peter and Wiki Randall (2008). Third World Issues, Translated by Ahmad Saei and Saeed Mirtorabi, Tehran, Qoms, (In Persian).
Cange, P.Y. (2008). Unintended Consequences of Repression." Alliant Forces, 87(2).
Castells, Manuel (2006). The Age of Information (Volume 3), translated by Ahmad Aliqlian and Afshin Khakiar, Tehran: New Design, (In Persian).
Chang, Hajun (2009). Overthrowing the Ladder: Development Strategy from a Historical Perspective, The Circle of the Developmentalist Government, Publisher: Gums,  Translated by Arash Eslami and Meysam Ghasemnejad, Sharif University Center for Technology Studies, (In Persian).
Chibber, Vivek (1999). "Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered, Politics and Society, Vol: 28, No .3.
Cumings,Bruce (1991). "The Korean crisis and the End of  the “Late”Development", New Left Review Vol. 231.
Evans, Peter (1380). Development or Plunder, Translated by Abbas Zandbaf and Abbas Mokhber, Tehran, New Plan Publications, (In Persian).
Gibson, Chalmers (1998). "Economic crisis in East Asia: The clash of Capitalism", Cambridge Journal of Economics, vol. 22(6)
Gilson,RJB Millhaupt , CJ (2011). Economicaly Benevolert Dictators: Lessons for Developing Democracies, The Americans Journal of Comparative Law , 59(1): 22 237-238.
Gun Young, Li (1386). Economic growth and development in South Korea, translation and summary: Morteza Soltanpour Abyaneh, first edition, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company, (In Persian).
Hahn, Bae.Ho(1975)" The Authority Structure of Korean Politics" pp.289-319. In Edwerd Reynolds wright(Ed). Korean Politics in Transition, Washington Press.
Hassani, Mohammad (2008). Government Involvement in the Economy and Industrialization: A Study of the South Korean Experience, Journal of Business Studies, No. 30: pp. 43-20, (In Persian).
Horikane,y1(2005)." The Political Economy of  Heavy and Chemical Industry (H,I) Push in Sout Korea in the 1970s. Modern Asian Studies, 39 (2), 3655-397
http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
http://databank. Worldbank.org(2018).” South Korea Economical Indexes”.
http://www.worldatlas.com/articles/exports-by-country-20-largest-exporting-countries.html.
Huntington, Samuel (1375). Political order in societies undergoing change, translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Alam Publishing, (In Persian).
  Javanbakht, Ezzat,  Javanbakht, Honarmand and Hossein Avand Salehi (1396). "Comparison of Iran's Economic Development before the Revolution, after the Revolution and South Korea", 7th National Conference on Management, Economics and Accounting, Tabriz, East Azerbaijan Industrial Management Organization, (In Persian).
Jirvand, Abdullah (1989). Economic Development, Collection of Beliefs, Second Edition, Tehran, Molavi Publications.
Johanson, C. (1982). Miji and Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy: 1925-1975- Stanford University Press.
Kim, Sunhyuk and Wonhyuk Lim (2007). "How to Deal with Smith Korea" ,The Washington Quarterlyو vol. 30(2)
Kohli,Atul (1994). " Where do High – Growth Political Economics Come From? The Japanese Linkage of Korea,s Developmental ,vol 22,No.3.pp 1269-1293.
Leftwich, Adrian (1385). Towards a Model of a Developmental Government: A New Look at Politics, translated by Seyyed Ahmad Movassaghi, Culture and Thought, Fifth Year, No. 19, (In Persian).
Leftwich, Adrian (1995). "Bringing Politics Back in: Toward a Model of Developmental State", Journal of Developmental Studies, 31(1).
Leftwich, Adrian (1996). Democracy and Development, Theory and Politics, (Cambridge. Polity Press).
Leftwich, Adrian (2003). Democracy and Development, translated by Ahmad Aligolikhan and Afshin Khakbaz, first edition, Tehran: New Plan Publishing, (In Persian).
Leftwich, Adrian (2004).What is Politics, The Activity and its Study, (Cambridge. Polity Press), ch1.
Madani, Amir Baqer (1367). Economic Development Strategies: Comparing Iran's Development Methods with South Korea, Tehran: Azar Publications, (In Persian).
Moheb, Narjes (2014). South Korean Economy after the Financial Crisis of 1997 and 2008, Trend Quarterly, 21st Year, Nos. 65 and 66, pp. 242-222, (In Persian).
Moore, Brington (1373). The Social Roots of Dictatorship and Democracy, translated by Hossein Bashirieh, Tehran: University Publishing Center, (In Persian).
NAM, H. (2017). Progressives And Labor Under Park Chang Hee", A forgotten Alliance in 1960s South Korea, The Journal of Asian Studies, 72(4), 873-892.
Nami, Mohammad Hassan (1386). Of South Korea, Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces Publications, (In Persian).
Naqibzadeh, Ahmad and Delfrooz, Mohammad Taghi (1394). A Study of the Economic Development Process of South Korea in the Framework of the Model of a Democratic Developmentist Government, Quarterly Journal of Politics, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Volume 45, Number 4, pp. 1015-1032, (In Persian).
Sami, Ahmad (1377). Third World Economic and Political Issues, Tehran: Samat Publishing, (In Persian).
Seung-Ho, kown and Michael O., Dannlle (1999). Repression and Struggle, The habil and Independent Trade Unions in South Korea, The Journal of Industrial Relations, Vol. 41, No .2.
Sharif Al-Nasbi, Morteza (1375). Development Cycle: A Guide to the Rapid Growth of Southeast Asian Countries, Tehran: Rasa Cultural Services Institute, (In Persian).
Noghreh kare Shirazi, Hossein (2012). Review of the Development Strategy in South Korea: The Government Has Played a Significant Role in South Korea, Journal of the Chamber of Commerce, No. 538, Vol. 84, No. 72.
Talaei, Mohsen (1379). South Korea: Development Structures and Crisis, Tehran: Office of Political and International Studies, (In Persian).
ThomasV and Wang, Y(1996). Distortions, Interventions and Productivity growth: is East Asia different? Economic development and cultural change.44(2), pp: 265-288.
Tishehyar, Mandana (2016). "Study of the Process of Political Development in South Korea", Quarterly Journal of Government Studies, Second Year, No. 6, (In Persian).
Woo- Cumings, Mered: (ed) (1999). " The Development state Cornell University Press.
World Bank (1987). Korea – Managing The Industrial Transition. Vol. (1) , A World Bank Country Study, Washington D.C
 
دوره 4، شماره 2
اسفند 1400
صفحه 463-491
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1400