راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل در منطقه خلیج‌فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

10.22126/ipes.2021.6432.1373

چکیده

دیپلماسی اقتصادی، به‌مثابه کنشی تعاملی، نقش ویژه‌ای در عرصه سیاست خارجی کشورها یافته که از مهم‌ترین آنها کمک به حل‌و‌فصل مسائل سیاسی و امنیتی است. صلح اقتصادی از جمله مهم‌ترین راهبردهای سران اسرائیل است که به‌منظور بهبود روابط سیاسی و کاستن آلام امنیتی در کانون توجه خود قرار داده‌اند. بر‌اساس این، مقاله حاضر با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل مبتنی‌ بر چه ابزارهایی و دنبال‌کننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی می‌کند. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی اسرائیل با استفاده از زیرساخت‌های امنیتی و تجاری موجود، در گام نخست سعی در بهبود روابط تجاری و در‌نهایت دستیابی به صلح سیاسی دارد. کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمک روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن تأیید این فرضیه، نشان داد که اسرائیل در سال‌های گذشته، نهادهایی را برای مدیریت روابط اقتصادی خود در منطقه ایجاد کرده است. این نهادها با شبکه‌سازی و تصویرسازی از اسرائیل به‌عنوان یک کنشگر مطلوب و صلح‌جو، زمینه‌ساز صلح و عادی‌سازی روابط سیاسی بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد که منطقه خلیج‌فارس، ‌از جمله مهم‌ترین پرونده‌ها در دیپلماسی اقتصادی اسرائیل به‌شمار می‌رود که تاکنون به عادی‌سازی روابط با امارات متحده و بحرین کمک کرده است. این مهم در آینده برای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک تهدید تلقی شده و روابط اقتصادی تهران با دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، وحیده (1396). «اسرائیل و کشورهای پیرامونی، نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 20، ش 2.
برژیک، پتر ون (1394). «کاوشی نو در دیپلماسی اقتصادی»، مجله اقتصادی، ش ش 3 و 4.
حمزه، حسن (1399). «اهداف و پیامدهای عادی‌سازی روابط بحرین و اسرائیل، دیپلماسی ایرانی»، به آدرس http://irdiplomacy.ir/ fa/news/1995610/%.
عیوضی، محمدرحیم (1383). «گسترش سلطه اقتصادی اسرائیل بر کشورهای خاورمیانه عربی»، فصلنامه کتاب نقد، ش 33.
مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور (1388. نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقه، تهران: مؤلف
References:
Aevazi, Mohammadrahim(2004). Expanding Israeli economic dominance over the Arab Middle East Countries,Ketab Naqd, Quarterly, No.33, (In Persian).
Ahmadi,Vahideh(2016). Israel and surrounding countries, Security influence with Economic cover, Strategic Studies Quarterly, Vol.20, No. 2, (In Persian).
Andishehsazansoor(2009), Isreal economic influence in the region, Tehran, Instititue of Andishehsazan noor, (In Persian).
Avidar, Eli (2020). "Qatar Deceived Arab States over Trade Office, Says Israeli Politician", at https://www.thenationalnews.com/ world/gcc/qatar-deceived-arab-states-over-trade-office-says-israeli-politician-1.1066907.
Barenthan, Galia Press(2020). The Role of Economy in US Efforts to Promote Israeli-Arab Peacemaking, Mitvim Institute
Bayne, Nicholas and Stephen Woolcock (2017). The New Economic Diplomacy Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, New York, Routledge.
Benziman, Yuval (2021). "Netanyahu’s Attempt to Delink Israel-Arab Relations from the Palestinian Issue", Mitvim Institute, at https://mitvim.org.il/en/publication/netanyahus-attempt-to-delink-israel-arab-relations-from-the-palestinian-issue/+&cd=1& hl =en&ct=clnk&gl=ir.
Bergeijk, Peter, Van Moons Selwyn (2009). Economic Diplomacy and Economic Security, at: https://www.researchgate.net/publication/228213995, (In Persian).
Bergeijk, Peter(2013), Economic Diplomacy and the Geography of International Trade, Economic Journals, No 3,4.
Berridge, G. R. (2015). "Economic and Commercial Diplomacy", in Book Diplomacy; Theory and Practice, 5th ed, new York: Palgrave Macmillan.
Black, Ian (2019). Just Below the Surface: Israel, the Arab Gulf States and the Limits of Cooperation, LSE Middle East Centre Report. Middle East Centre, The London School of Economics and Political Science, London, UK.at http://eprints.lse.ac.uk/100313.
Bob, Yohah (2020). "How Hamas could be the engine for Qatar-Israel normalization", at https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/how-hamas-could-be-the-engine-for-qatar-israel-normalization-653650.
Chatterjee, Charles (2020). Economic Diplomacy and Foreign Policy-making, London: Palgrave Macmillan.
Dekel, Udi and Yoel Guzansky (2013). "Israel and Saudi Arabia: is The Enemy of my Enemy My Friends?", INSS Insight, No 500.
Dobers, Geesche, Ihle,M., Kachel, Rico Yael & Ulf Liebe (2018). "Economic integration in the Middle East: Israeli‒Palestinian Fresh Food Trade", Israel Affairs, Vol. 24, No 3.
Donna, Lee and, Brian, Hocking (2010) Economic Diplomacy. In: The International Studies Encyclopedia. Wiley-Blackwell,
Ferziger, Jonathan H. and Gawdat Bahgat (2020). "Israel’s Growing Ties with the Gulf Arab States, The Atlantic Council", at https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/israels-growing-ties-with-the-arab-gulf-states.
Gal, Yitzhak (2018). "The Unfulfilled Potential of Israel’s Relations with Arab Countries", Summary of a Conference Organized by Mitvim and The Leonard Davis Institute for International Relations
Gal, Yitzhak, Rock,Bader (2018). Israeli Palestinian Trade: In-Depth Analysis, Tony Blair Institute for Global Change,at https://institute.global/sites/default/files/articles/Israeli-Palestinian-Trade-In-Depth-Analysis.pdf
Gehring, Thomas (1996). "Integrating Integration Theory: Neo-functionalism and International Regimes, Global Society, Vol. 10. No 3.
Haas, Ernest (2001). Does Constructivism Subsume Neofunctionaism, in .T Christiansen K. E. Jorgensen, the social Construction of Europe.
Hamzeh, Hassan(2020). Objectives and Consequences of Normalizing Bahraini-Israeli Relations, Iranian Diplomacy Magazine, http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995610/%, (In Persian).
Heijmans, Maaike (2013). Economic Diplomacy Japan and the Balance of National Interests, Netherlands: Institute of International Relations Clingendael.
Henderson, Simon (2019). Israel and Bahrain’s Normalization Setback, Washington Institute.
Herzog, Isaac (2018). "The Unfulfilled Potential of Israel’s Relations with Arab Countries", Summary of a Conference organized by Mitvim and The Leonard Davis Institute for International Relations.
Hettne, Bjorn (2003). "The New Regionalism Revisited", in Book Theories of New Regionalism, Palgrave Reader.
https://tradingeconomics.com
Hveem, Helge (2003). regional project in Global Governance, in book theories of new regionalism, palgrave reader
Israel Government (2007). MASHAV Cooperates with the Palestinian authority, at http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
Kazmir, Munr (2019). "Operation Tech and Trade: Israel’s Economic Diplomacy is Working", at https://munrkazmir.medium.com/ operation-tech-and-trade-israels-economic-diplomacy-is-working-1d7506f0c2af.
Lavee, Doron, Jantzis, Beniad, Gilat (2013). "Israel’s Foreign Trade Policy: The Benefits of its Reform", Journal of Policy Modeling, No. 35.
Mahadav, Momo (2015). Israeli Foreign Policy and the Modern Diplomacy of the 21st Century, the Israeli Institute for Regional Foreign Policies.
Marks, Joshua (2020). "Bahrain Could Be Gateway to Saudi Arabia for Israeli Businesses", https://themedialine.org/by-region/bahrain-could-be-gateway-to-saudi-arabia-for-israeli-businesses.
Miller, Aaron (2020). "How Israel and the Arab World Are Making Peace Without a Peace Deal", Carnegie Endowment for international peace
Neves, Miguel Santos (2017). "Economic Diplomacy, Geo-economics and the External Strategy of Portugal", E-journal of International Relations, Vol. 8, No. 1.
Niemann, Arne, Lefkofridi, Zoe, Schmitter, Philip. C. (2018). neofunctionalism, in book European Integration theory: oxford university press
Peres,shimon(1993). The New Middle East, Henry Holt and Company, New York
Podeh, Elie (2018). "Saudi Arabia and Israel: From Secret to Public Engagement", Middle East Journal, Vol. 72, No. 4.
Press-Barnatan, Galia (2018). "The Unfulfilled Potential of Israel’s Relations with Arab Countries", Summary of a conference Organized by Mitvim and the Leonard Davis Institute for International Relations.
Prestowitz, Clyde and Ben Carliner (2008). "A Strategic Vision for Economic Development", Economic Strategy Institute.
Qasim, Jaafar (2021). "Qatar donates $60M to Gas Pipeline for Gaza Electricity", at https://www.aa.com.tr/en/middle-east/qatar-donates-60m-to-gas-pipeline-for-gaza-electricity/2156063.
Rana,Kishan,Chatterjee,Bipul(2018), Introduction: The Role of Embassies,at  book :Economic Diplomacy: India's Experience,at https://www.diplomacy.edu/resource/ economic-diplomacy -indias-experience/
Rosman, Elisheva (2004). Balancing Acts: The Gulf States and Israel, Middle Eastern Studies.
Siddiqa, Arhama, Muhammad Abbas Hassan and Asad Ullah Khan (2020), Saudi-Israeli Nexus: Implications for Iran, Center for Iranian Studies in Ankara.
Smith, Ben (2020). "The Diplomatic Deals between Israel and the UAE and Bahrain", Number CBP 9028.
Telhami, Shibley (2020).Changing American Public attitudes on Israel/Palestine: Does It Matter For Politics?", in POMEPS STUDIES 41 Israel/Palestine: Exploring A One State Reality, Technical Report, The Project on Middle East Political Science.
Tony Blair Institute for Global Change (2018). Assessing Israel’s Trade with Arab Neighbours.
Tronche, John-Laurent and Daniel Colover (2020). "Israel's Energy Sector Eyes Opportunities Following Normalization with UAE", at https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/082120-israels-energy-sector-eyes-opportunities-following-normalization-with-uae.
Ulrichsen, Kristian Coates (2016). Israel and the Arab Gulf states: Drivers and Directions of Change, Baker III Institute for Public Policy of Rice University.
United Nations Conference on Trade and Development (2014). Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory, at https://unctad.org/system/files/official-document /tdb61d3 _en.pdf.
Victor Muhamad, Simela (2020). Normalization of the Arab-Israel Emirate Union Relationship and Palestine Issues, Research Center Expertise Agency, No 17/1
Wachsberger, Katie (2021). Opportunities and Challenges for Israel-UAE Economic Cooperation, Mitvim Institute
Yaari, Michal (2020). Israel and Qatar: Relations Nurtured by the Palestinian Issue, ", Mitvim Institute, at https://mitvim.org.il/en/publication/israel-and-qatar-relations-nurtured-by-the-palestinian-issue/
Zaga, Moran (2021). "Israel and the United Arab Emirates: The Axis of Precedents", Mitvim-The Israeli Institute for Regional Foreign Policies.
Zarghami Khosravi, Samira, Zakerian Amiri, Mehdi, Barzegar Kayhan and Ali Asghar Kazemi Zand (2020). "Israeli-Arab Relations; from Dream to Reality", International Journal of Political Science, Vol. 9, No 1.
Zirovcic, Dubravko Duby (2016). "Theoretical Principles of Economic Diplomacy", https://plu.mx/ssrn/a/?ssrn_id=2710671.
دوره 4، شماره 2
اسفند 1400
صفحه 551-579
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1400