تحلیل بیداری اسلامی بر کریدورهای انرژی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22126/ipes.2022.7889.1476

چکیده

بررسی رابطه میان اقتصاد و سیاست مبتنی بر نفت و بروز نارضایتی عمومی منجر به حرکت های اعتراضی، می تواند بیانگر نکات قابل توجّهی در شناسایی انقلاب های اخیر در منطقه خاورمیانه باشد. یکی از عناصر اصلی که توسعه اقتصادی جهان را تسهیل می کند، انرژی است. تهدید جهان زمینه سازی توسعه ناپایداری و عدم تعادل در عرضه و تقاضای انرژی ایجاد کرده است؛ بنابراین مشکل اساسی نیاز به یک رویکرد اضطراری برای ملت های جهان است. انرژی یک کشور به منبعی تبدیل شده است که توانایی کشور را در تأثیرگذاری بر گرایش های اقتصادی جهان، خطوط کلی، ژئوپلیتیک و روابط بین المللی تعیین می کند. پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که بیداری اسلامی چه تأثیری بر جریان انرژی در جهان گذاشته است؟ یافته پژوهش نشان می دهد تاکنون بیداری اسلامی حداقل اختلال را در بازار نفت ایجاد کرده است؛ زیرا تولیدکنندگان خلیج فارس و به طور عمده عربستان سعودی، خسارات ناشی از عرضه نفت را جبران کرده اند. ازنظر اقتصادی، اختلالات تا حد زیادی محدود به کشورهای درگیر در رویدادهای بیداری اسلامی بوده است و کمتر سیستم انرژی نظام بین المللی را به چالش کشیده است. پیامدهای منفی وابستگی دولت های عرب خاورمیانه به درآمدهای نفتی و کمک های خارجی در بروز حرکت های اعتراضی منتهی به جریان بیداری اسلامی نقش عمده ای داشته است. روش نوشتار پیش رو، تحلیلی - توصیفی است و در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی گیلپین مسئله اصلی پژوهش بررسی شده است؛ همچنین روش گردآوری اطلاعات برپایه منابع اسنادی معتبر ثانویه کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی کیاپی، هادی (1393)، نسبت انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی (تونس و مصر)، پایان ‎نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
اسلامی، مسعود و غریبی، محسن (1397)، «ژئواکونومی نوین انرژی و پیامدهای آن برای امنیت انرژی جهان»، فصلنامه سیاست خارجه، (2)، 71-102.
پوراحمدی، حسین (1388)، «دیپلماسی انرژی و منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه علمی دانش سیاسی، 5 (2)، 5-40.
پوراحمدی، حسین و حسینی کرانی، سید رسول (1388)،«ژئوپلیتیک کشورهای نفتی خلیج فارس و چالش های جهانی ‎شدن اقتصاد ایران، عربستان، کویت، امارات متحده عربی، قطر و عراق»، فصلنامه ژئوپولتیک، 5 (1)، 102-136.
تایب، سعید (1388)، همگرایی منطقه ای در خلیج فارس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پایان نامه دانشگاه مفید.
سالنامه آماری کشور، سازمان بینالمللی، سازمان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، اوپک، ر.پ.
طاهرنژاد، یدالله (1395)، تأثیر دیدگاه های امام خمینی (ره) در بیداری اسلامی خاورمیانه پایان نامه، دانشگاه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
عسگرخانی، ابو محمد (۱۳۹۰)، الزامات عملیاتی و مفهومی تدوین دیپلماسی انرژی، دیدگا ه ها و تحلیل ها، شمارة ۳، تهران: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی.
عظیمی دولت آبادی، امیر (1395)، «انقلاب های عربی: مطالعه ای تطبیقی تاریخی (دلالت هایی نظری درباب نظریه های متأثر از انقلاب اسلامی)»، مطالعات اجتماعی ایران، 10 (1)، 137-162.
کریمی، محمد (1393)، مبانی نظری جریان شیعی در بیداری اسلامی بحرین، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
گردآوری داده ها: مرکز تحقیقات و سیاست اقتصاد انرژی، دانشگاه هریوت وات، ceerp.hw.ac.uk.
گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، ویراست چهارم، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1384)، مسائل محوری در تئوری اجتماعی: کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی، ترجمه محمد رضایی، تهران: نشر سعاد.
مرادپور دهنوی، امیرحسین (1399)، «درآمدی بر مراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام»، مطالعات بیداری اسلامی، (18)، 85-112.
مطلبی، مسعود (1399)، «نظریه بیداری اسلامی و نظریه های رقیب؛ استنتاج بهترین تبیین در تحلیل تحوّلات خاورمیانه عربی»، مطالعات بیداری اسلامی، 9 (1)، 83-109.
ملکی، عباس (1393)، سیاست گذاری انرژی، تهران، نشر نی.
میرترابی، سعید، (1396)، بیداری اسلامی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
وحید محمدی، وحید؛ مظفری شمسی، هاجر، فریدون اسعدی (1398)، «بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8 (30)، 153-184.
References
Asgarkhani, A. M. (2019), Operational and Conceptual Requirements of Developing Energy Diplomacy, Perspectives and Analyzes, No. 3, Tehran: Institute of International Energy Studies (In Persian).
Azimi Daulatabadi, A. (2015) Arab revolutions: a comparative historical study (theoretical implications of the theories influenced by the Islamic revolution), Social Studies of Iran, 10 (1), 137-162 (In Persian).
BP (2016), BP Statistical Review of World Energy 2016 BP (2017), BP Statistical Review of World Energy 2017, June, http://www.bp.com/statisticalreview
Christopher Coats (2012), Algeria Pledges Energy Diversification but New Law Narrows Focus, Forbes.
Data collection: Center for Energy Economics Research and Policy, Heriot-Watt University, ceerp.hw.ac.uk (In Persian).
Ebrahimi Kiapi, H. (2013), The relationship between the Islamic revolution and Islamic awakening (Tunisia and Egypt), master's thesis in the field of political science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, autumn (In Persian).
EIA–Energy Information Administration (2011), World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, Washington, EIA, 5 April, https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/archive/2011/pdf/fullreport_2011pdf.
Giddens, A. (2001), Sociology, translated by Hasan Chavoshian, 4th edition. Tehran: Ney Publishing (In Persian(.
Giddens, A. (2006), Central Issues in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, translated by Mohammad Rezaei, Tehran: Saad Publishing (In Persian).
IEA–International Energy Agency (2012), World Energy Outlook 2012, https://doi.org/10. 1787/weo2012-en.
IEA (2017a), Gas 2017: Analysis and Forecasts to 2022, https://doi.org/10.1787/gas_mar-2017-en IEA (2017b), World Energy Outlook 2017, https://doi.org/10.1787/weo-2017-en
Karimi, M. (2013), The theoretical foundations of the Shiite movement in the Islamic awakening of Bahrain, Thesis of the Islamic Azad University, Science and Research Department (In Persian).
Maggie, H. (2014), Egypt in Energy Crisis as Elections Approach, Associated Press.
Manfred Hafner, Simone Tagliapietra and El Habib El Elandaloussi, “Outlook for Oil and Gas in Southern and Eastern Mediterranean Countries”, MEDPRO Technical Report, No. 18, October 2012.
Menichetti, Emanuela and Abdelghani El Gharras (2017), How Can Renewable Energy Help Contribute to the Development of the MENA Countries?, in MENARA Future Notes, (6) (July), http://www.menaraproject.eu/?p=962.
Mirzaei, P. (2021), Geostrategic scrutiny on the construction of a new energy corridor, https://www.nournews.ir/
Muradpour Dehnavi, A. H. (2019), Introduction to Islamic Awakening in the Islamic World, Islamic Awakening Studies, (18), 85-112 (In Persian).
Mutalabi, M. (2019), Islamic awakening theory and competing theories; inferring the best explanation in the analysis of developments in the Arab Middle East, Islamic Awakening Studies, 9 (1), 83- 109 (In Persian).
Maleki, A. (2014), Energy Policy, Tehran, Ney Publishing (In Persian).
Mirtrabi, S. (2016), Islamic Awakening and Political Economy of Middle Eastern Oil, Tehran, Publisher: Imam Sadiq University (AS) (In Persian).
Nicolò, S. (2012), “The European Commission’s Policy Towards the Southern Gas Corridor: Between National Interests and Economic Fundamentals”, IAI Working Papers, (1).
Richard, Y. (2007), Europe’s External Energy Policy: Between Geopolitics and the Market, CEPS Working Document, (278).
Richard, R. (2011), Libya: A Very Long War over Competing Energy Interests, Foreign Policy Journal.
Pourahmadi, H. & Hosseini Karani, S. R. (2018), "Geopolitics of the oil countries of the Persian Gulf and the challenges of the globalization of the economy of Iran, Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates, Qatar and Iraq", Geopolitics Quarterly, 5 (1), 102-136 (In Persian).
Pourahmadi, H. (1388). Energy diplomacy and national interests of the Islamic Republic of Iran. Scientific Journal of Political Science, 5 (2), 5-40. (In Persian).
Sartori, N. (2014)The Mediterranean Energy Relations after the Arab Spring: Towards a New Regional Paradigm?,open edition Journal,
Stevens, P. (2011) The 'Arab Spring' and Oil Markets, EXPERT COMMENT25 FEBRUARY 2011 2 MINUTE READ,
Statistical yearbook of the country, international organization, Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, R.P. (In Persian).
Taherenjad, Yadullah (2015) The impact of Imam Khomeini's views on the Islamic awakening of the Middle East, Thesis, Qom Seminary Management Center University,
Taib, Saeed (2008) Regional convergence in the Persian Gulf and the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, Mofid University thesis. (In Persian).
Vahid Mohammadi, Vahid; Mozafari Shamsi, Hajar, Fereydoun Asaadi (2018) Investigating the interrelationship between economic growth, energy consumption and human development in selected countries of the MENA region, Iran Energy Economy Research Journal, 8 (30), 153-184 (In Persian).
Zaid Eyadat (2012),, The Arab Revolutions of 2011: Revolutions of Dignity, in Stephen Calleya and Monika Wohlfeld  Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean, Malta, Gutenberg Press, 3-19.
دوره 5، شماره 2
بهمن 1401
صفحه 447-476
  • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 آبان 1401