دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 389-413 
بنیادهای مادیِ دولت مدرن و عقلانی‌شدن سیاست و دولت ایران در تاریخ معاصر

صفحه 571-595

10.22126/ipes.2022.6535.1377

امیر محمدی؛ کمال پولادی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید علیرضا ازغندی