تکمیل چرخش سیاسی و بازاندیشی در مطالعات توسعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22126/ipes.2022.6998.1410

چکیده

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه‌های سیاسی و ویژگی‌های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می‌شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به‌طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به‌عنوان مهم‌ترین مسئله توسعه نمی‌پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش‎ ها در این زمینه بی‌پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به ‎شیوه‌ای کیفی و با گردآوری داده‌ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح‎ شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه‌ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن‌ها را نادیده می‌گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به‌طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق‌تر برای تبیین تغییر، می‌تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه‌گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می‌تواند زمینه‌ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به‌ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پارکر، جان (1383)، ساختاربندی، ترجمه امیرعباس سعیدی‎پور، تهران: شیان.
توران، امداد (1382)، فلسفه تاریخ هگل، نامه مفید، (39)، قابل دسترسی در: http://ensani.ir/fa/.
References
Africa Power and Politics Programme (APPP), Developmental Leadership Programme (DLP), Elites, Production and Poverty: A Comparative Analysis, Political Economy of Agricultural Policy in Africa, Tracking Development (2012), The political economy of development in Africa: A joint statement from five research programmes. http://www.clingendael.nl.
Beetham, D. (1991), The Legitimation of Power. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bevir, M. & Rhodes, R. A. W. (2003), Interpreting British Governance, London: Routledge.
Beuran, M., Raball, G. & Kapoor, K. (2011), Political economy studies: are they actionable? Some lessons from Zambia, World Bank Policy Research Working Paper 5656. Washington, DC: World Bank.
Brady, D. & Spence, M. (2010), Leadership and Growth, World Bank Publications, ISBN 13: 9780821381007.
Bulpitt, J. (1986), The Discipline of the New Democracy: Mrs. Thatcher’s Domestic Statecraft, Political Studies, 34 (1), 19-39.
Buller, J. & James, T. S. (2011), Statecraft and the Assessment of National Political Leaders: The Case of New Labour and Tony Blair, The British Journal of Politics & International Relations, doi: 10.1111/j.1467-8.
Capoccia,G. & Kelemen,R. D. (2007),The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism,World Politics, 59 (3), 341-369.
Carothers, T. and de Gramont, D. (2011), Aiding Governance in Developing Countries: Progress Amid Uncertainties. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
Cornia, G. A,, Jolly, R. & Stewart, F. (1987), Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth, vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
DFID (2001), Making Government Work for the Poor. London: Department for International Development.
Frischtak, L. L. (1994), Governance Capacity and Economic Reform in Developing Countries, Technical Paper 254. Washington, DC: The World Bank.
Goldfinch, Sh. & ‘t Hart, P. (2003), Leadership and Institutional Reform: Engineering Macroeconomic Policy Change in Australia, Governance: An International, Journal of Policy, Administration, and Institutions, 16 (2).
Grindle, M. S. (1999), In Quest of the Political: The Political Economy of Development Policy Making, CID Working Paper No. 17 June.
Hay, C. (1997), ‘Divided by a Common Language: Political theory and the Concept of Power’, Politics, 17 (1) 45–52.
Held, D. & Leftwich, A. (1984), A discipline of politics?, In A. Leftwich (ed.), What is Politics? Oxford: Blackwell.
Hudson, D. & Leftwich, A. (2014), From Political Economy to Political Analysis. DLP Research Paper 25, Birmingham: Developmental Leadership Program.
Lawrence, T. B. & Suddaby, R. (2006), “Institutions and institutional work”, in R. Clegg, C. Hardy, C., T. B. Lawrence, T. B. & W. R. Nord W. R. (eds.) Handbook of Organization Studies, 2nd Edition. London: Sage.
Leach, S., Hartley, J., Lowndes, V., Wilson, D. & Downe, J. (2005), Local Political Leadership in England and Wales, York: Joseph Rowntree Foundation.
Leftwich, A. (2012), Workshop Paper - Coalitions in the Politics of Development. Findings, insights and guidance from the DLP Coalitions Workshop, Sydney, February 15-16, 2012. Birmingham: Developmental Leadership Program.
Lowndes, V. & Roberts, M. (2013), Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science, PALGRAVE MACMILLAN, ISBN 9780333945063 Paperback.
Mahoney, J. (2000), Path Dependence in Historical Sociology. Theory and Society, 29 (4), 507-548.
Mcloughlin, C. (2015), Researching State Legitimacy: A Political Approach to a Political Problem. DLP Research Paper 36. Birmingham: Developmental Leadership Program.
Orchard, L. & Stretton, H. (1997), Public choice, Cambridge Journal of Economics, 21 (3), 409-430.
Parker, J. (2004), Structuring, Translated by Amir Abbas Saeedipour, Shian Publishing House, Tehran (In Persian).
Rodrik, D. & Subramanian, A. & Trebbi, F. (2004(, "Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development," Journal of Economic Growth, Springer, 9 (2), 131-165.
Routley, L. & Hulme, D. (2012), “Donors, Development Agencies and the use of Political Economic Analysis: Getting to grips with the politics of development?” 15 June 2012.
Sebudubudu, D. & Molutsi, P. (2009), Leaders, Elites and Coalitions in the Development of Botswana. DLP Research Paper 2. Birmingham: Developmental Leadership Program
't Hart, P. (2014), Contextual Analysis, The Oxford Handbook of Political Leadership, Edited by R. A. W. Rhodes and Paul 't Hart.
Tolentino, V. B. J. (2010), “From Analysis to Implementation: The Practice of Political Economy Approaches to Economic Reform”, The Asia Foundation Occasional Paper, No. 3, San Francisco: The Asia Foundation http://asiafoundation.org/resources/ pdfs.
Turan, E. (2005) Hegel's philosophy of history, Nameh Mofid, (39), available at: http://ensani.ir/fa/ (In Persian).
UNDP (2002), Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. Oxford: Oxford University Press.
Unsworth, S. (2009) “What’s politics got to do with it?: Why donors find it so hard to come to terms with politics, and why this matters”, Journal of International Development, 21, 6, 883–894.
Van de Ven, A. H. & Huber, G. P. (1990), ‘Longitudinal field research methods for studying processes of organizational change’, Organization Science, 1, 213–9.
World Bank (1989) Sub-Saharan Africa; from crisis to sustainable growth: a long-term perspective study. Washington, DC: World Bank.