انسان شناسی نظری نابرابری ناشی از مالکیت خصوصی در اقتصاد سیاسی ژان ژاک روسو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

10.22126/ipes.2023.9408.1589

چکیده

ژان ژاک روسو (1712-1778) فیلسوف و نظریه‎پرداز فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر روشنگری به شمار می آید. وی در یکی از برجسته ‎ترین مقالاتش با عنوان «گفتاری درباره علل نابرابری» آشکارا اعلام می دارد که میان نابرابری و مالکیت خصوصی به عنوان گناه نخستین نابرابری، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حال جستار پیش رو که ازلحاظ محتوا بنیادی نظری و از جهت روش‎شناسی، انتقادی متکی بر نظریه تضاد و تعارض است؛ تلاش دارد با مفروض قراردادن ربط نظریه نابرابری روسو با انسان‌شناسی نظری او به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه‌های انسان‌شناسی نظری روسو چیست و چگونه با ریشه‌های نابرابری در اقتصاد سیاسی روسو قابل تعمیم و تفسیر به‎نظر می‌رسد؟ حاصل پژوهش حاضر نشان می‌دهد گرچه رویکرد روسو درزمینه مالکیت خصوصی در مقاله «اقتصاد سیاسی» و مقاله «گفتاری درباره نابرابری»، متفاوت به ‎نظر می‌رسد؛ ولی ریشه‌های نابرابری اخلاقی/ اجتماعی انسان را باید در مؤلفه‌های انسان‌شناسی نظری او درخصوص انسان طبیعی و انسان مدنی با مفاهیمی کلیدی همچون عشق به خود، ترحم و شفقت، همچنین تمایزات بنیادین نگرش او به وضع طبیعی، انسان اولیه و انسان متمدن (در مقایسه با تعالیم کلیسای کاتولیک، نظریه وضع طبیعی هابز و وضع مدنی لاک) در تغییر قلمرو نابرابری از خدا و فرد به‎سمت قانون و جامعه باید جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اوکانر دی، جی (1378). جان لاک. ترجمه خشایار دیهیم. تهران: نشر کوچک.
برونوفسکی، جیکوب، و مازلیش، بروس (1379). سنت روشنفکری در غرب. ترجمه لی‎لا، سازگار. تهران: نشر آگه.
بومر، لوفان فرانکلین (1382). جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر بازشناسی ایران و اسلام.
روسو، ژان ژاک (1366). امیل. ترجمه منوچهر کیا. تهران: نشر گنجینه.
روسو، ژان ژاک (1380). قرارداد اجتماعی. ترجمه مرتضی کلانتریان. تهران: آگه.
روسو، ژان ژاک (1394). گفتاری درباره اقتصاد سیاسی. ترجمه مهدی یوسفی. تهران: روزبهان.
روسو، ژان ژاک (1400). اعترافات. ترجمه مهستی بحرینی. تهران: نشر نیلوفر.
روسو، ژان ژاک (1402). هلوئیز جدید. (ژولی). ترجمه بهنام چهرزاد. تهران: نشر چهر آزاد.
روسو، ژان ژاک (1346). اعترافات. ترجمه بهروز بهزاد. تهران: مؤسسه مطبوعاتى فرخى.
روسو، ژان ژاک (1381). گفتار درباره علوم و هنر. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نى.
روسو، ژان ژاک (1400). گفتاری درباره نابرابری. ترجمه احسان انصاری. تهران: نگاه.
فلو‎ای، جی (1378). هابز. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: نشر کوچک.
کاسیرر، ارنست (1382). روشنگری. یدالله موقن. تهران: نشر نیلوفر.
کاسیرر، ارنمست (1378). مسئله ژان ژاک روسو. ترجمه حسن شمس‎آوری. تهران: نشر مرکز.
کولتی، لوچو. روسو (1378). نقد جامعه مدنی. ترجمه حسن شمس‎آوری. تهران: نشر مرکز.
نیلی‎پور، رضا (1383). نوام چامسکی انقلاب زبان‌شناسی. تهران: نشر دانژه.
هابز، توماس (1382). لویاتان. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
References
Bomer, L. F. (2012). Main Currents of Western Thought. Hossein Bashiriyeh, Tehran: Publishing Iran and Islam (In Persian).
Bronofsky, J. & Mazlish, B. (2008). Western Intelectual Tradition (From Leonardo To Hegel). Li La, Sazgar Tehran: Age Publishing (In Persian).
Carter, I. (2011). Respect and the Basis of Equality. Ethics, 121 (3), 538–571.
Cassirer, E. (2000). The issue of Jean-Jacques Rousseau. Hasan Shamsavari Tehran: Nahr-e-Karzan (In Persian).
Cassirer, E. (2004). Enlightenment God bless you. Tehran: Nilofar Publishing (In Persian).
Cassirer, E. (1989). The Question of Jean-Jacques Rousseau. 2d ed. Translated by Peter J. Gay. New Haven, CT: Yale University Press.
Dahrendorf, R. (1962). On the Origin of Social Inequality. in P. Laslett & W. G.
Dent, N. J. H. (1988). Rousseau. Oxford: Blackwell.
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press. Hayek, Friedrich.
Flowey, J. (2000). Hobbs. Khashayar Dayhimi. Tehran: Small publication (In Persian).
Neuhouser's” The Nature of Amour-proper
Guillemette J. (2022) Amour – Propre and Amour se sol: Instinctive and Introverted Languages of Culture ulture and Integration in the Phli hill osophy Jen- Jacques Rousseau. History of Political Thought, 20 (3), 417-437.
Hobbs, Th. (2004). Leviathan. Hossein Bashirieh. Tehran: Ney Publishing (In Persian).
https://philarchive.org/archive/LAZRATJ. J. Rousseau, On the Social Contract, [in:] idem, Discourse on the Origin of Inequality. Discourse on Political Economy, trans. and ed. D. A. Cress, Indianapolis 1986
https://scholarworks.calstate.edu/
https://www.jstor.org/stable/1407716
Josef R. R. (2019). Rousseau’s Political Thought doi: 10.1093/OBO/ 9780199756223-0117.
Jouvenel, B. D. (2006). An Essay on Rousseau’s Politics. In Jean-Jacques Rousseau: Critical Assessments of Leading Political Philosophers. Vol. 1. Edited by John T. Scott, 79–140. New York: Routledge,
Kateb, G. (2014). Human Dignity. Cambridge MA: Harvard University Press.
Kolti, L. R. (2000). Criticism of civil society. Hasan Shamsavari. Tehran: Nahr-e-Karzan (In Persian).
Kymlicka, W. (1990). Contemporary Political Philosophy. Oxford: Clarendon Press.
Masters, R. (1998). The Political Philosophy of Rousseau. Princeton. NJ: Princeton University Press.
Melzer, A. (1990). The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau’s Thought. Chicago: University of Chicago Press.
Nagel, Th. (1979). Equality. in T. Nagel, Mortal Questions, Cambridge University Press.
Nilipour, R. (2005). Noam Chomsky, The Linguistic Revolution. Tehran: Danje Publishing (In Persian).
Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.
O'Connor D. J. (2018). John Locke. Khashayar Dayhim, Tehran: Eshar Koch (In Persian).
Parsons, T. (1939). The professions and social structure. Social forces.
Pope, W. (1975). Durkheim as a Functionalist . Sociological Quarterly.
Putterman, E. (1999). The Role of Public Opinion in Rousseau’s Conception of Property.
Rousseau, J. J. (1979 [1762]). Emile or On Education (ed. Allan Bloom). New York: Basic.
Rousseau, J. J. (1986 a [1765]).Constitutional Project for Corsica’ in Political Writings, ed.
Rousseau, J. J. (1986 b [1772]). Considerations on the Government of Poland’ in Political.
Rousseau, J. J. (1986). Confessions. Behrouz Behzad, Tehran: Farakhi Press Institute (In Persian).
Rousseau, J. J. (1988). Emile Or on education. Translated by Manucher Kia. Tehran: Ganjineh Publishing (In Persian).
Rousseau, J. J. (1994 a [1755]). Discourse on Political Economy in Discourse on Political.
Rousseau, J. J. (1994 b [1762]). The Social Contract’ in Discourse on Political Economy and.
Rousseau, J. J. (1994 c [1755]). Discourse on the Origin and Foundations of Inequality.
Rousseau, J. J. (2002). Social contract. Morteza Kalantarian. Tehran: Ad (In Persian).
Rousseau, J. J. (2004 [1782]). Reveries of the Solitary Walker. Harmondsworth: Penguin.
Rousseau, J. J. (2005 [1766-70]). The Confessions. Harmondsworth: Penguin.
Rousseau, J. J. (2008). Discourse On Arts and Science. Abdulkarim Rashidian, Tehran: Ni Publishing (In Persian).
Rousseau, J. J. (2014). Discourse On The Arts and Science. Mehdi Yousefi. Tehran: Rozbahan (In Persian).
Rousseau, J. J. (2022). Confessions. Bahraini Mehsti. Tehran: Nilofar Publishing (In Persian).
Rousseau, J. J. (2022). Discourse on inequality. Translated by Ehsan Ansari, Tehran: Negah (In Persian).
Rousseau, J. J. (2023). The new Heloise. (Julie). Translated by Behnam Chehrazad. Tehran: Chehr Azad Publishing House (In Persian).
Shklar, J. N. (1985 [1969]). Men and Citizens: A Study of Rousseau’s Social Theory.
Shklar, J. N. (1985). Men and Citizens: A Study of Rousseau’s Social Theory. 2d ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Starobinski, J. (1988). Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction. Translated by Arthur Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press.
Strauss, L. (1947). On the Intention of Rousseau. Social Research, 14, 455–487.
Teichgraeber III, R. (1981). Rousseau’s Argument for Property’, History of Ter Ellingson” Rousseau”s Critiqe of Anthropological Representations, 80-96.
Waldron, J. (2017) One another’s equals the basis of human equality. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
Walzer, M. (1983). Spheres of Justice. A Defence of Pluralism and Equality. New York/London: Basic Books.
Westen, P. (1990). Speaking Equality. Princeton: Princeton University Press.
Wokler, R. (1995). Rousseau. Oxford: Oxford University Press.