نویسنده = سید صالح موسوی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدهای نفتی و آثار متعارض آن بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و نروژ

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 373-402

احمد رشیدی؛ سید صالح موسوی


شماره‌های پیشین نشریه