تعداد مقالات: 36
27. جهانی‌شدن، تحول فرهنگی و سیاست توسعه صادرات در کشورهای درحال توسعه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-156

سامان فاضلی؛ محمد سعید نامداری مقدم؛ مقداد گنجی؛ مرضیه کریمی


28. درآمدهای نفتی و آثار متعارض آن بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و نروژ

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 373-402

احمد رشیدی؛ سید صالح موسوی


29. ابتکار جاده ابریشم نوین چین؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای ایران، پاکستان و قزاقستان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

دانیال رضاپور؛ رضا سیمبر


30. اقتصاد دانش؛ دانش به جای کار

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 403-426

احمد خالقی دامغانی؛ زینب آذرکشب


31. ارزیابی تأثیر منابع غیرمتعارف هیدروکربنی شیل بر تغییر راهبرد آمریکا در خاورمیانه با استفاده از روش همبستگی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-220

بهروز نامداری؛ کیهان برزگر؛ سید عبدالعلی قوام


32. ابتکار احیای جاده ابریشم چین در تکاپوی تأمین امنیت انرژی و توسعه صادرات

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 427-452

سعید میرترابی؛ هادی ترکی


33. اقتصاد سیاسی همگرایی‌ منطقه‌ای آسه آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 453-486

احمد رمضانی؛ حسین معین آبادی


34. روندها و سناریوهای آینده روابط ایران و روسیه مبتنی بر انتقال انرژی خزر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 487-520

عین الله کشاورز ترک؛ محمد ناصر ادیب مهر


35. تحلیل رابطه سیاست خارجی توسعه‌گرایانه بر پیشرفت اقتصادی ترکیه (2017-2002)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 521-552

علی امیدی؛ آرمین قلمکاری


36. ترامپ، جهت‌گیری «امریکا اول» و اخلال در تجارت بین‌الملل (2017-2019)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 553-586

سیداصغر کیوان حسینی؛ سید امیرسینا نورانی


شماره‌های پیشین نشریه